Zarządzasz firmą? Jesteś menadżerem, kierownikiem lub dyrektorem? Przeczytaj, czym jest zarządzanie przez cele oraz jakie płyną z niego korzyści i zagrożenia dla Twojej organizacji.

 

 

 

Czym jest zarządzanie przez cele?

CeleMetoda ta została po raz pierwszy opisana w 1954 roku przez Petera Druckera w jego książce The Practice of Management. Jej założeniem jest zarządzanie organizacją przez definiowanie celów na poziomie przełożeni-podwładni. W tym procesie obie grupy wspólnie identyfikują cele, określają główne obszary odpowiedzialności, oczekiwane wyniki i wskaźniki oceny wkładu każdej ze stron. Proces ten pomaga wszystkim członkom organizacji widzieć, kiedy i jak dany cel został osiągnięty, co wzmacnia poczucie zwycięstwa. Metoda ta zakłada, że do najważniejszych źródeł decydujących o wynikach należy zaliczyć motywację, inicjatywę i aktywność pracowników.

 

System MOB w praktyce

Zarządzanie przez cele opiera się na pięciu krokach, które organizacja powinna wdrożyć, aby zastosować ten system w praktyce:

Krok pierwszy – Przejrzyj cel organizacyjny – określ lub zmień cele całej organizacji tak, aby wynikały z misji i wizji firmy.

Krok drugi – Ustal cel pracownika – przy użyciu metody S.M.A.R.T. przenieś ustalone cele organizacji na indywidualne cele pracowników.

Krok trzeci – Monitorowanie postępu – kluczowym elementem celów jest ich mierzalność, ważne jest, aby każdy mógł ocenić czy są one osiągane i w jakim stopniu.

Krok czwarty – Ocena – polega na ocenie postępów pracowników oraz uczciwej informacji zwrotnej na temat tego, co zostało osiągnięte, a czego nie osiągnięto dla każdego pracownika.

Piąty krok – Nagroda – polega na nagradzaniu postępów pracowników co znacząco wzmacnia ich motywację.

 

Korzyści wynikające z zarządzanie przez cele

KorzyścISystem MBO przywiązuje dużą wagę do realizacji indywidualnych celów każdego pracownika, przekładających się bezpośrednio na  osiągnięcie celów organizacji. Korzyści wynikające z takiego zarządzania obejmują następujące obszary:

Większa motywacja – Zaangażowanie pracowników we wspólny proces identyfikacji celów oraz określania obszarów odpowiedzialności, zwiększa zaangażowanie i zadowolenie z pracy.

Lepsza komunikacja Częsta analiza postępów w realizacji celów między przełożonymi i podwładnymi pomaga utrzymać harmonijne relacje w organizacji, a także rozwiązywać problemy.

Silniejsze zaangażowanie – Podwładni są bardziej zaangażowani w realizację celów organizacji poprzez cele indywidualne, które sobie wyznaczyli.

Mocniejsza identyfikacja – Cele indywidualne są silnie powiązane ze wspólnymi celami organizacji wynikającymi z jej misji i wizji.

 

Wady systemu MOB

Ewentualny brak zrozumienia systemu zarządzania przez cele może skutkować, niewłaściwą ich identyfikacją zarówno na poziomie ogólnym organizacji, jak i indywidualnym pracowników. Bardzo duże znaczenie ma środowisko i kontekst firmy, w którym cele są ustalane. Oczekiwanie bardzo wysokich wyników i ustawienie wskaźniki oceny wkładu tylko na podstawie ilości może zachęcić pracowników do osiągania ich za pomocą wszelkich niezbędnych środków, ale przy bardzo niskie jakości pracy. Gdy system nie jest opracowany, ustalony, uzgodniony i zarządzany w oparciu o realia firmy może dochodzić do zniekształcania wyników i fałszowania osiągnięć, co da nam efekt przeciwny do zamierzonego.

 

Pamiętaj, że System MBO to strategiczny model zarządzania, którego zadaniem jest poprawa wydajności Twojej organizacji poprzez jasne zdefiniowanie celów, ale przyniesie to korzyści jedynie, gdy oprzesz go o silne fundamenty misji i wizji firmy.