Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zobowiązał się do zorganizowania stażów i szkoleń dla osób bezrobotnych. To szansa dla przedsiębiorców na uzyskanie nowych pracowników niższym kosztem, a dla samych obywateli na doszkolenie się i zdobycie ważnych umiejętności i uprawnień zawodowych.

Dofinansowanie unijne dla aktywizacji zawodowej w Rudzie Śląskiej

Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dzięki finansowaniu ze środków unijnych może realizować kolejny już program stażów i szkoleń przeznaczonych dla osób pozostających bez pracy. Z oferty stażowej mogą skorzystać osoby w wieku pomiędzy 18 a 29 lat. Powinny one być zarejestrowane w urzędzie pracy, a podczas rozmowy z doradcą mieć przypisany II profil pomocy. Ze stażów skorzystają, jeśli nie uczą się aktualnie i nie uczestniczą w innym szkoleniu.

Z kolei finansowanie stażów jest adresowane do przedsiębiorców, którzy dadzą pracę w Rudzie Śląskiej bezrobotnym zarejestrowanym w tamtejszym urzędzie. Taki pracownik będzie mógł zostać skierowany na szkolenie opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej.

Staże realizowane są w ramach projektu unijnego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)”. Projekt posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Jak starać się o staż lub szkolenie?

Osoby bezrobotne mogą dowiadywać się o formy aktywizacji zawodowej bezpośrednio w Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Dodatkową do podejmowania trudu doskonalenia zawodowego czy stażów będzie stypendium w wysokości prawie 1 tys. zł miesięcznie. Otrzymają je wszystkie osoby korzystające ze stażu.

Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem stażystów mogą kontaktować się telefonicznie z urzędem pracy i w ten sposób uzyskać wszystkie pożądane informacje. Staże to nie tylko okazja do pozyskania pracowników na pewien czas za środki unijne, ale też na wykształcenie potencjalnych pracowników, którzy po zakończeniu okresu stażowego najprawdopodobniej od razu będą mogli wykonywać powierzone im obowiązki w zakładzie pracy.

PUP w Rudzie Śląskiej przygotował dla przedsiębiorców skłonnych zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie, propozycję sfinansowania kosztów szkolenia zawodowego maksymalnie do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie będzie możliwe dzięki umowie trójstronnej zawartej pomiędzy Urzędem Pracy w Rudzie Śląskiej, pracodawcą a instytucją szkoleniową. Pracodawca może otrzymać takie środki na szkolenie bezrobotnego, ale musi zobowiązać się do jego zatrudnienia po odbytym szkoleniu w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.