Do 16 maja 2017 roku trwał nabór nowych pracowników do szeregów straży miejskiej we Wrocławiu. Wkrótce kandydaci na strażników miejskich powinni rozpocząć pełnienie  obowiązków zawodowych w stolicy Dolnego Śląska. Jakie warunki przyjęć obowiązywały we Wrocławiu?

Warunki pracy w straży miejskiej

Urząd Miasta Wrocław informował na swoich stronach internetowych o kryteriach  zatrudnienia przyszłych strażników miejskich. Kandydaci mogli dowiedzieć się, że nowi strażnicy mogą liczyć na uzyskanie wynagrodzenia w wysokości 2310 zł brutto miesięcznie, a od lipca pojawią się podwyżki średnio po około 150 zł na etat, które ma zaakceptować rada miasta.

Wśród kompetencji zawodowych strażnika miejskiego znajduje się kontrola utrzymania  czystości na terenie Wrocławia, wykonywania zadań i obowiązków, jakie zostały nałożone na administratorów i gospodarzy domów, oraz kontrola poprawności oznakowania miasta. Strażnik miejski podejmuje działania interwencyjne za każdym razem, kiedy wpłyną do niego skargi i wnioski od mieszkańców. W jego gestii leży czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Jest to praca terenowa, wymagająca sprawności fizycznej, wytrzymałości (także psychicznej) i zaangażowania.

Kto miał szansę na zatrudnienie?

Strażnikami miejskimi we Wrocławiu mogły zostać osoby, które mają obywatelstwo polskie, ukończyły 21 rok życia i posiadają co najmniej średnie wykształcenie. Ponadto, jak informowała Straż Miejska z Wrocławia, kandydat nie mógł być osobą karaną, musiał cieszyć się nienaganną opinią i być sprawny fizycznie. Powinien korzystać z pełni praw publicznych i mieć dobry stan zdrowia. Jeśli strażnikiem miał być mężczyzna, wymogiem było posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Dodatkowym atutem potencjalnego strażnika było posiadanie prawa jazdy kategorii B, znajomość języka obcego oraz dobra znajomość topografii Wrocławia. W sumie w Straży Miejskiej we Wrocławiu było około 40 miejsc pracy dla chętnych, spełniających wyżej wymienione warunki.

Zgodnie z ogłoszeniem zatrudnienie strażnika miejskiego-aplikanta było oferowane w patrolach prewencyjnych oraz w patrolu konnym. Przy aplikowaniu na stanowisko strażnika  patrolu konnym dodatkowy atut rekrutowanego mogło stanowić posiadanie uprawnień instruktora jazdy konnej lub instruktora sportu jeździeckiego.

Po wstępnej selekcji kandydatów wybrane osoby zostały zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne do siedziby Straży Miejskiej we Wrocławiu.