W Zielonej Górze i w całym województwie lubuskim pracodawcy mają szansę na uzyskanie dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych za pośrednictwem tzw. bonów rozwojowych. Są one elementem wspierania procesu podwyższania kwalifikacji pracowniczych.

O projekcie

W ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubuskiego 2020 realizowany jest program „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Zielonej Górze planuje na 6 września 2017 roku przeprowadzenie konferencji dla osób, które chciałyby wziąć udział w projekcie i docelowo otrzymać atrakcyjne dofinansowanie dla szkoleń i usług doradczych oferowanych pracownikom.

Konferencja ma się odbyć w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii Zielona Góra na ul. Wysockiego 2 w Nowym Kisielinie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa są beneficjentami programu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”. Muszą one spełniać kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  Powinni to być przedsiębiorcy działający na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: zielonogórskim, świebodzińskim, krośnieńskim, wschowskim, nowosolskim, żarskim, żagańskim oraz mieście Zielona Góra. O dofinansowanie mogą ubiegać się również pracownicy takich firm. Dzięki temu zwiększoną oni swoje zawodowe kompetencje.

 W pierwszej kolejności szansę na zdobycie dofinansowania mają przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują wyłącznie pracowników powyżej 50. roku życia lub z niskimi kwalifikacjami. Preferowane będą przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, firmy działające w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz te, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. POWER.

Na co można liczyć w ramach programu?

Podmioty korzystające z dofinansowania w ramach projektu otrzymają maksymalną kwotę na usługi szkoleniowe i doradcze w wysokości 35 000 zł, przy czym wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez pracodawcę nie może przekroczyć kwoty 8 500 zł.

Celem realizowanego projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest wzrost konkurencyjności sektora MŚP poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.