Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie z początkiem września bieżącego roku poinformował opinię publiczną o konkursie, w którym do zdobycia są dotacje zarówno dla rodziców powracających na rynek pracy, jak i dla bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

O konkursie

Konkurs dotyczący przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy w Szczecinie to sposób na uzyskanie dotacji na własną działalność. Odbywa się pod hasłem „Dotacje dla rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych”. Uruchomiony został 4 września i potrwa do 10 października 2017 roku.

Dla kogo dotacje?

Szanse na uzyskanie dotacji z konkursu ogłoszonego przez PUP w Szczecinie mają bezrobotni posiadający I lub II profil pomocy i jednocześnie będący:

  • rodzicami powracającymi na rynek pracy, którzy mają co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat i zrezygnowali z pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotni;
  • opiekunami osób niepełnosprawnych.

Osoba ubiegająca się o dotację musi mieć założony Indywidualny Plan Działania. Jeśli bezrobotny go nie posiada, musi udać się do swojego Doradcy Klienta w PUP w Szczecinie i dopełnić tę formalność. Dopiero wtedy będzie mógł złożyć wniosek o dotację.

Wysokość dotacji i tryb ich przyznawania

Beneficjenci konkursu mają szansę na uzyskanie dotacji nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Komisja rozpatrująca wnioski osób zgłaszających się do konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ma do rozdysponowania środki finansowe na około 20 dotacji. Komisja rozpatrująca wnioski złożone przez uczestników konkursu będzie obradować w dniach od 23 do 27 października 2017 roku.

Ocenie będą podlegały takie kwestie, jak: merytoryczne przygotowanie wniosku, długość rejestracji bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, posiadanie wykształcenia zgodnego z profilem planowanej działalności gospodarczej albo doświadczenia udokumentowanego świadectwami pracy. Na korzyść wnioskodawcy będzie działało posiadanie zaplecza lokalowego, gwarancja rentowności przedsięwzięcia oraz przekonująca prezentacja pomysłu biznesowego przed Komisją.