Realizowany na Śląsku Projekt „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” dostał aż 1,1 mln zł na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem. W projekcie realizowane będą również działania mające na celu zaoferowanie odpowiedniej pracy tej kategorii mieszkańców.

Dofinansowanie z UM w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej otrzymał ponad 1,1 mln zł dofinansowania na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Program docelowo ruszy w styczniu 2018 roku i potrwa przez kolejne dwa lata.

Projekt „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” w 95 proc. pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego. Zakłada realizację zajęć z zakresu animacji lokalnej, działań integracyjnych, warsztatów umiejętności społecznych, zajęć motywacyjnych i szkoleń edukacyjnych, które pozwolą na nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez ich uczestników.

Dyrektor MOPS w Rudzie Śląskiej wskazał, że w Lokalnym Programie Rewitalizacji znalazły się głównie trzy dzielnice miasta – Chebzie, Nowy Bytom oraz Wirek.

Kto skorzysta z programu?

Zgodnie z założeniami program skierowany jest do mieszkańców Rudy Śląskiej, przede wszystkim z obszarów dotkniętych różnymi problemami społecznymi, do których zalicza się nie tylko ubóstwo, lecz także zły stan zdrowia mieszkańców, ich bezradność opiekuńczo-wychowawczą, bezrobocie, bierny tryb życia oraz nadużywanie alkoholu i innych używek.

W warunkach projektu „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych” możemy przeczytać, że jest on kierowany do o korzystających na co dzień z pomocy społecznej osób pełnoletnich z wymienionych trzech dzielnic miasta.

Wcześniejsze działania

To nie pierwszy w Rudzie Śląskiej program, który ma wspierać społeczności lokalne. W 2008 roku na osiedlu Kaufhaus realizowano podobny projekt, był także projekt aktywizujący zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Starego Orzegowa. Okazały się one sukcesem, ponieważ wyraźnie wzrosły umiejętności komunikacyjne uczestników z tych dzielnic miasta. Dzięki spotkaniom w świetlicach, które poświęcono rękodziełu, pracom porządkowym, ogrodowym czy drobnym pracom naprawczym, mogli oni nabyć wiele praktycznych umiejętności, przydatnych między innymi przy poszukiwaniu stałej pracy zawodowej w Rudzie Śląskiej.