Unia Europejska łoży środki finansowe na wszechstronny rozwój kadr pracowniczych, innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji. Dlatego też Urząd Marszałkowski w Kielcach otrzymał od Unii ponad 15 mln zł na realizację programu pod hasłem „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Jak będzie on przeprowadzany?

Wyjątkowy projekt w Polsce

Województwo świętokrzyskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym będzie realizowany program „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Urząd Marszałkowski w Kielcach otrzymał kwotę 15 mln zł z Unii Europejskiej między innymi na aktywizację zawodową. Praca w Kielcach uzyska pokaźne wsparcie finansowe, przeznaczone na organizację większej ilości zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach, wypłaty stypendiów dla uczniów, przygotowanie nowych stanowisk pracy i zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu przez pracodawców.

Wspominany projekt jest częścią większego programu „POWER – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. Woj. świętokrzyskie otrzymało w trybie pozakonkursowym pieniądze w formie grantów, które będą następnie rozdysponowane pomiędzy szkoły zawodowe, przedsiębiorców oraz samorządy, dla wspierania szkolnictwa zawodowego.

Co zyskają obywatele?

Praca w Kielcach od kilku miesięcy staje się towarem deficytowym. Rośnie bezrobocie, dlatego województwo świętokrzyskie i jego władze powinni uczynić wszystko, aby przeciwstawiać się takiej sytuacji, najlepiej w wymiarze długofalowym. Realizacja programu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” ma temu sprzyjać. Dzięki niemu zwiększona zostanie liczna godzin zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych w przedsiębiorstwach, do minimum 40 godzin przewidzianych na tzw. praktyki w programie nauczania. Uczniowie będą mieli więc większe szanse zapoznać się z praktycznymi kwestiami wykonywania swojego przyszłego zawodu oraz na znalezienie pracy w Kielcach i okolicy po skończeniu szkoły.

Dodatkowo dla uczniów szkół zawodowych przygotowano stypendia, które będą wypłacane w czasie praktyk. To także opłacalne dla przedsiębiorców, ponieważ w ramach programu otrzymają oni środki na stworzenie i przygotowanie stanowiska pracy dla ucznia oraz na przeprowadzenie kursu pedagogicznego.

Wsparcie ze strony Unii Europejskiej pomogło już uczniom szkół zawodowych nie tylko w odbywaniu praktyk w Kielcach i podejmowaniu tu pracy po zakończeniu edukacji, ale dało im możliwość wyjazdu na płatne staże za granicą, w ramach projektu „Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”. Uczniowie praktykowali w Austrii, gdzie mieli niepowtarzalną okazję poznać innowacyjne techniki pracy, które będą mogli przenieść na polski rynek w przyszłości. Podczas staży zyskali nowe, wzbogacające ich kompetencje zawodowe umiejętności.