Apleona FMS Sp. z o.o.

4.8 Dodaj merytoryczną opinię
Polityka

Polityką spółki FM Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest świadczenie usług kompleksowego zarządzania nieruchomościami (Facility Management) czyli zarządzania funkcjami technicznymi, infrastrukturalnymi i ekonomicznymi nieruchomości wraz z usługami utrzymania czystości oraz obsługi na najwyższym możliwym poziomie z zachowaniem należytej staranności, terminowości i najwyższych standardów, a także dążeniem do stałej poprawy stanu BHP z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne w celu zapewnienia klientowi pełnej satysfakcji, a firmie pomyślną ciągłą ewolucję.

Każdy pracownik FM Solutions odpowiada za rozwój zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007. Wszyscy respektują założenia niniejszej polityki, a także przestrzegają przepisów prawa, zawartych umów i złożonych deklaracji woli.

W celu realizacji niniejszej polityki zobowiązujemy się do:

 • Przestrzegania dotyczące wymogów prawnych, zasad i innych wymagań odnoszących się do zagadnień BHPiOŚ, w tym wymagań stron zainteresowanych,
 • Analizowanie ryzyk i szans w celu zapewnienia skuteczności systemu,
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz wyników w obszarze BHPiOŚ,
 • Ciągłej ekonomicznie i społecznie uzasadnionej poprawy warunków pracy uwzględniającej postęp organizacyjny i techniczny,
 • Zapobiegania urazom, wypadkom przy pracy, chorobom i schorzeniom zawodowym oraz zdarzeniom wypadkowym,
 • Ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom, poprzez stałe monitorowanie aspektów środowiskowych oraz uwzględnienie oceny cyklu życia usługi,
 • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uwzględniania roli personelu w funkcjonowaniu systemu,
 • Identyfikacji i monitorowania zagrożeń oraz minimalizowania ryzyka,
 • Komunikowania i konsultowania z zainteresowanymi stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi zagadnień mających wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie,
 • Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki,
 • Dążenia do ciągłej poprawy wizerunku firmy. 
Apleona FMS Sp. z o.o.