WRZ
18

Recepta na pracę – PROGRAM AKTYWNI 50+ w Warszawie

Urząd Pracy w Warszawie informuje o realizacji szczególnego projektu, wspierającego znajdowanie posady i utrzymanie zatrudnienia przez osoby w wieku 50+. Czego mogą oczekiwać tacy pracownicy oraz kandydaci na pracowników?

O programie

Projekt „Recepta na pracę – Program Aktywni 50+” kierowany jest do osób, które ukończyły = 50. rok życia. Zwykle mają one bogate doświadczenie zawodowe, angażują się w wykonywaną pracę i prezentują wysoki poziom lojalności względem pracodawcy. Niektórzy szefowie tego nie doceniają i wolą zatrudnić w swojej firmie młode, energiczne osoby. Przedsiębiorcy obawiają się, że pracownicy w wieku 50+ często będą korzystać ze zwolnień lekarskich, zechcą szybko przejść na wcześniejszą emeryturę albo zaczną niedomagać fizycznie, przez co będą nierzetelne. Taka niechęć pracodawców do zatrudniania osób po pięćdziesiątce powoduje, że znajdują się one w trudnej sytuacji na rynku pracy i są zagrożone wykluczeniem z zatrudnienia.

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy podejmuje się realizacji specjalnego programu „Aktywni 50+”, którego celem jest doprowadzenie do zatrudnienia osób w tym wieku. Działania te są już realizowane, ze świetnymi rezultatami. Planowano wysoką efektywność zatrudnieniową – do 70 proc. uczestników, podczas gdy udało się osiągnąć 94 proc. efektywności.

Realizacja programu

Udział w projekcie pod hasłem „Recepta na pracę – Program Aktywni 50+” wzięło 726 osób, które zostały objęte indywidualnym wsparciem. Wraz z doradcami zawodowymi z Urzędu Pracy w Warszawie tworzyły wspólnie indywidualny plan działania. Mogły skorzystać z porad grupowych i przygotować się solidnie do rozmów kwalifikacyjnych oraz stworzyć dokumenty aplikacyjne, zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia.

W ramach programu wydano prawie 3 tys. różnych ofert pracy, a ponadto uczestnicy zostali skierowani na staże dla bezrobotnych. Urząd Pracy w Warszawie z własnych środków zrefundował utworzenie nowych miejsc pracy dla 47 osób i przeszkolił 100 kolejnych. Ponad 100 osób bezrobotnych uczestniczyło lub nadal uczestniczy w stażach, a 63 osoby podjęły z własnej inicjatywy działalność gospodarczą. Łącznie z 726 osób, które wzięły udział w programie, aż 680 znalazło pracę, staż albo rozpoczęło prowadzenie własnej firmy.

Jednocześnie program pozwolił na przekonanie szerokiego grona pracodawców, że w grupie kandydatów 50+ do pracy są osoby o bezcennym kapitale doświadczenia i umiejętności, który stanowi wartość dodaną dla każdej firmy.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.