Rynek pracy w Polsce rządzi się swoimi prawami. W zależności od tego, jak zmienia się sytuacja, pojawiają się różne trendy niosące za sobą mniejsze lub większe zagrożenia. Jednym z niepokojących zjawisk, z którym zmagać się musi m.in. Bytom, jest nastawienie do kwestii budowania pozycji zawodowej reprezentowane przez tzw. pokolenie NEET.

Pokolenie NEET – co to jest?

NEET to skrót od anglojęzycznego zwrotu not in employment, education or training. Mianem tym określane są zarówno pewne zjawisko socjologiczne, jak i grupa społeczna, do której zaliczane są młode osoby pozostające poza sferą edukacji oraz zatrudnienia. Nie szukają one pracy, nie podejmują żadnych kroków mających na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji, bardzo często z własnego wyboru pozostają na utrzymaniu rodziny. Trudno jednoznacznie określić w tym przypadku kryterium wiekowe, niemniej w Unii Europejskiej przyjmuje się, iż do grupy NEET należą ludzie pomiędzy 15 a 24 rokiem życia – granice te mają charakter czysto umowny, w związku z czym można się spotkać z różnorodnym podejściem do tego zagadnienia.

Młodzi ludzie nie dbają o pozycję na rynku pracy w Bytomiu

Sytuacja na rynku pracy w Bytomiu poprawia się, lecz jest to proces postępujący w wolnym tempie. Bezrobocie w mieście nadal jest wysokie – na koniec kwietnia 2017 r. kształtowało się na poziomie 14,8 proc., podczas gdy wskaźnik ogólnopolski wynosi ok. 7,5 proc. Różnica jest zatem wyraźnie widoczna, a przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w licznych przesłankach. Sporą grupę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu stanowią osoby młode do 29 roku życia – niemała część spośród nich to przedstawiciele pokolenia NEET.

Program aktywizacyjny

Władze Bytomia mają świadomość, iż omawianego problemu nie da się szybko rozwiązać, aczkolwiek podejmują w tym kierunku stosowne działania. Za przykład posłużyć może projekt o nazwie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (III)” realizowany przez miejscowy PUP od 1 stycznia do 2017 r. – przewidziany termin jego zakończenia to 31 grudnia 2018 r. W jego ramach mieszczą się takie formy aktywizacji jak:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • bony szkoleniowe,
  • bony na zasiedlenie,
  • szkolenia,
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt pochłonie przeszło 7,3 mln zł. Jest skierowany do osób młodych od 18 do 29 roku życia – ze szczególnym naciskiem na młodzież NEET. Na chwilę obecną nie da się przewidzieć, na ile skuteczny okaże się program oraz w jaki sposób przełoży się na zwiększenie liczby ofert pracy w Bytomiu dla jego grupy docelowej.