Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach dysponuje środkami finansowymi, które nie zostały wykorzystane z puli przekazanej mu przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Mogą z nich skorzystać zarówno pracodawcy, jak i ich pracownicy. Jeszcze do 5 maja 2017 roku gromadzono wnioski od beneficjentów na zrealizowanie szkoleń zawodowych.

Niewykorzystane pół miliona

W zasobach Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach pozostało na koniec kwietnia 2017 roku niewykorzystanych ponad 500 tys. zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dlatego PUP uruchomił nabór wniosków o przyznanie tychże środków, od pracodawców z terenu powiatu kieleckiego. Miały one być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski przyjmowane były w terminie od 27 kwietnia 2017 roku do 5 maja 2017 roku.

Kryteria rozpatrywania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy rozpatrywaniu wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, brał pod uwagę kryteria wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku. Wśród nich wymienić należy zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2017 rok. W pierwszej kolejności chciano wspierać zawodowe kształcenie ustawiczne w sektorach przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Urząd wspiera kształcenie ustawiczne w zidentyfikowanych zawodach deficytowych. W Kielcach są to takie profesje jak:

 • fryzjerzy,
 • spawacze,
 • blacharze i lakiernicy samochodowi,
 • graficy komputerowi,
 • ślusarze,
 • kierowcy kat. C oraz E/C,
 • betoniarze i zbrojarze,
 • kelnerzy, barmani oraz kucharze,
 • krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
 • mechanicy maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych,
 • samodzielni księgowi,
 • technicy elektrycy.

Poza tym z KFS Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w pierwszej kolejności chciał wesprzeć kształcenie ustawiczne osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. W rozporządzeniu dotyczącym rozdysponowania środków z funduszu szkoleniowego znalazła się dyspozycja, aby występowała zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami zgłaszanymi przez lokalny rynek pracy, w tym przypadku kielecki.

Kształcenie musiało się odbywać u organizatora posiadającego certyfikat jakości, a plany dotyczące dalszego zatrudniania osób objętych kształceniem ustawicznym musiały być odpowiednio sprecyzowane.