Krajowy Fundusz Szkoleniowy dysponuje zasobami finansowymi, które pozwalają na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i samych pracodawców. Obecnie w Sosnowcu zakończył się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie takich dotacji.

Komunikat PUP w Sosnowcu

Na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu zamieszczono informacje dotyczące uruchomienia nowego, uzupełniającego naboru wniosków pracodawców o przyznanie dotacji z KFS. Ma to związek z pojawieniem się wolnych środków w ramach limitu ustalonego na rok 2017. Łącznie do rozdysponowania w tej turze jest prawie 135 tys. zł. Podania można było składać w dniu 2 czerwca 2017 roku w godzinach od 7:45 do 15:00 w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Zasady przyznawania świadczeń

Na stronie internetowej PUP w Sosnowcu można było pobrać wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego oraz zapoznać się z zasadami udzielania dotacji z KFS.

Mogą one zostać wydatkowane zgodnie z trzema priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2017:

  1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w niektórych sektorach gospodarki, w tym: przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej;
  2. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Przy rozpatrywaniu wniosków pracodawców PUP w Sosnowcu weźmie pod uwagę zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami, przystawalność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy oraz koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług, jakie są dostępne na rynku. Realizator usługi kształcenia ustawicznego musi posiadać certyfikat jakości. Ważne przy ocenie wniosków pracodawców były także plany dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS lub plany rozwojowe dla firmy, jeśli to pracodawca podlegał takiemu kształceniu.