Niepełnosprawni to jedna z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej prowadzi szereg działań mających na celu udzielenie im pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Aktywizacja w tym właśnie obszarze ma bardzo duże znaczenie, ponieważ w przeciwnym wypadku wiele osób zdolnych do podjęcia pracy pozostawałoby biernymi.

Garść danych statystycznych

W lutym 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej zarejestrowanych było 3055 bezrobotnych, z czego 238 to osoby niepełnosprawne – w tej grupie znalazło się 110 kobiet. Należy oczywiście przypuszczać, iż niepełnosprawnych pozostających bez pracy w Bielsku-Białej jest znacznie więcej – nie wszyscy przecież zgłaszają się do pośredniaka, głównie z tego powodu, że nie każdemu przysługuje zasiłek. Z grona zarejestrowanych w PUP niepełnosprawnych jedynie 61 miało prawo do tego świadczenia.

Forma rejestracji w PUP

Pomimo prowadzonych licznych akcji informacyjnych spora część osób niepełnosprawnych nie wie, czego właściwie może oczekiwać, zgłaszając się do urzędu pracy i jakiego rodzaju wsparcia się spodziewać. Na początek warto zatem przypomnieć, iż w bielskim pośredniaku ma prawo zarejestrować się jako:

 • osoba bezrobotna – czyli taka, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie ma uprawnień do świadczeń takich jak np. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna czy zasiłek stały,
 • osoba poszukująca pracy – czyli taka, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności oraz prawo do wymienionych w poprzednim punkcie świadczeń.

Jakie formy wsparcia oferuje niepełnosprawnym bielski PUP?

Niepełnosprawni zarejestrowani zarówno jako bezrobotni, jak i poszukujący pracy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • szkolenia,
 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • studia podyplomowe,
 • szkolenia organizowane w oparciu o trójstronne umowy szkoleniowe zawierane pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
 • bon na zasiedlenie,
 • bon szkoleniowy,
 • bon stażowy.

Oprócz tego niepełnosprawni bezrobotni zgłoszeni jako poszukujący pracy maj a możliwość skorzystać z instrumentów finansowanych ze środków PFRON – propozycje w tym zakresie są adresowane także do pracodawców zdecydowanych tworzyć dla niepełnosprawnych miejsca pracy w Bielsku-Białej.

Inne inicjatywy

Nie tylko bielski PUP podejmuje działania w obszarze aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Robi to też m.in. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach zorganizowała w marcu br. Śląską Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.