Walka z bezrobociem to jedno z najważniejszych wyzwań, któremu czoła muszą stawiać władze Lublina oraz całego regionu. Rok 2016 przyniósł co prawda sporo pozytywnych zmian w tym obszarze, lecz wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.  Dlatego właśnie na ten cel są przeznaczane ogromne środki.

Bezrobocie spada – co dalej?

W styczniu 2017 r. stopa rejestrowanego bezrobocia w Lublinie wyniosła 7,4 proc., zaś w całym województwie lubelskim ukształtowała się na poziomie 10,8 proc. W wielu powiatach, np. włodawskim, hrubieszowskim, chełmskim i lubartowskim, sytuacja jest bardzo trudna, gdyż tam wskaźniki bardzo wyraźnie odstają od ogólnokrajowej średniej – czyli 8,3 proc., taki był stan na koniec 2016 r.

Lubelszczyzna uchodzi za biedny region, ze zbyt małą liczbą inwestycji i niskimi płacami, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie na tutejszym rynku pracy. Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści wyjeżdżają stąd m.in. do Warszawy i innych większych ośrodków miejskich, gdzie mogą liczyć na bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia. Lokalni pracodawcy mają zatem poważny problem ze znalezieniem kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami.

Duże środki na walkę z bezrobociem

Nie bez powodu na wspieranie bezrobotnych są przeznaczane niemałe środki. Lublin i województwo otrzymały na ten cel przeszło 263 mln zł z Funduszu Pracy oraz z Funduszy Europejskich – jest to kwota o niespełna 30 proc. wyższa aniżeli w 2016 r. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego udało się uzyskać ponad 64 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER – 66 mln zł, zaś z Funduszu Pracy – ok. 133 mln zł.

Sumy te robią spore wrażenie. Wiadomo już, że 50 mln zł zostanie przeznaczonych na aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia, a także osób bezrobotnych i biernych zawodowo – w tym również rolników i członków ich rodzin. Wymienione grupy zaliczane są do tzw. grup problematycznych, ponieważ przywrócenie ich na rynek pracy nastręcza licznych trudności. 280 mln zł trafi zaś do osób wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Należy przy tej okazji nadmienić, iż nie wszystkie środki zostały już rozdzielone pomiędzy konkretne podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia. W drugim i trzecim kwartale 2017 r. będą ogłaszane kolejne konkursy. Wśród potencjalnych beneficjentów znajdują się m.in. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, Ochotnicze Hufce Pracy oraz inne instytucje.

Na zakończenie warto przypomnieć, iż na koniec stycznia 2017 r. w urzędach pracy na terenie województwa lubelskiego zarejestrowanych było nieco ponad 100 tys. bezrobotnych.