W branży ubezpieczeń w Polsce zaszły w ostatnich miesiącach spore zmiany, co w głównej mierze jest efektem wprowadzenia nowych przepisów dotyczących m.in. systemu wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Znalazło to przełożenie na rynek pracy, co potwierdzają towarzystwa ubezpieczeniowe działające na terenie Zabrza.

Agent ubezpieczeniowy – w Zabrzu to zawód w równowadze

Badanie Barometr zawodów przeprowadzone w Zabrzu na przełomie III i IV kwartału 2016 r. wykazało, iż agent ubezpieczeniowy to jeden z zawodów w równowadze. Oznacza to, iż proporcje pomiędzy podażą a popytem nie są zachwiane – a więc ilość ofert pracy w Zabrzu na omawianym stanowisku będzie w 2017 r. odpowiadać liczbie kandydatów chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym charakterze.

Jest to spora szansa dla osób pozostających w mieście bez zatrudnienia. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż poziom bezrobocia w Zabrzu osiągnął w lutym 2017 r. 7,8 proc., co przekłada się na 4406 osób zarejestrowanych w tutejszym pośredniaku.

Branża ubezpieczeń w Zabrzu odznacza się bardzo wysoką konkurencyjnością – jest to zresztą trend utrzymujący się w całym kraju. Dlatego też właśnie tak dużą wagę firmy przykładają do procesów rekrutacyjnych, które w świetle obowiązujących aktualnie przepisów nabrały szczególnego znaczenia.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Agentem ubezpieczeniowym w Zabrzu może zostać praktycznie każdy, kto odniesie sukces w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, a następnie odbędzie szkolenie zorganizowane przez firmę ubezpieczeniową uwieńczone państwowym egzaminem, na mocy którego przyznawane są niezbędne uprawnienia. Kandydat na agenta ubezpieczeniowego musi ponadto spełnić poniższe warunki:

  • posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie być  prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia jako agent ubezpieczeniowy powinny też zainteresować się realizowanym w Zabrzu projektem „Agent ubezpieczeniowy – zawód przyszłości” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jest on adresowany do osób powyżej 30 roku z minimum średnim wykształceniem. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne, zaś jego program obejmuje m.in. kurs komputerowy, szkolenie na wykwalifikowanego agenta ubezpieczeniowego wraz z certyfikacją, doradztwo zawodowe, kurs ECDL wraz z certyfikacją, szkolenia z technik aktywnego poszukiwania pracy, dostęp do materiałów szkoleniowych, stypendium etc.