Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na podjęcie zatrudnienia niż inni bezrobotni poszukujący pracy. Dla nich jednak przeznaczone są środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej z funduszy, jakimi dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Sosnowcu można składać w tym celu wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy.

Jak ubiegać się o dotację?

W terminie od 12 kwietnia 2017 roku wszystkie osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu jako poszukujące pracy i niebędące zatrudnione mogą składać formalne wnioski o dotację na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków PFRON-u. Nabór trwa aż do wyczerpania obecnej puli finansów. Podania mają wpływać do Biura Podawczego PUP w Sosnowcu, choć wcześniej wnioskodawca powinien zgłosić się do Punktu Informacyjnego w urzędzie.

Kto może uzyskać dotację i na co?

Środki finansowe pochodzące z PFRON-u są przeznaczane m.in. na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istotne jest także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON-u wypłacane są wyłącznie osobom niepełnosprawnym, zarejestrowanym w PUP w Sosnowcu, które założą i będą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Takie osoby nie mogły także w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzić działalności gospodarczej i rolniczej ani być członkiem spółdzielni socjalnej.

Niewykluczone, że niepełnosprawny otrzymujący finansowanie z PFRON-u na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej będzie musiał przedstawić odpowiednie zabezpieczenie, adekwatne do udzielonej pomocy, i dawać rękojmię zwrotu przyznanych środków. O liczbie poręczycieli decyduje przy tym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Niepełnosprawni występujący o przyznanie środków z PFRON-u na podjęcie działalności gospodarczej w PUP w Sosnowcu muszą liczyć się z tym, że kompletny wniosek rozpatrzony zostanie w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.