Warszawa jest jednym z Polskich miast o najniższym wskaźniku bezrobocia. Według stołecznego Urzędu Statystycznego w grudniu 2016 roku stopa bezrobocia w tym mieście wynosiła jedynie 2,8%. Pomimo dobrych w skali krajowej wyników nie oznacza to, że problem bezrobotnych nie istnieje. Statystyki pokazują, że ponad połowa wszystkich osób zarejestrowanych w warszawskim Urzędzie Pracy to osoby długotrwale bezrobotne. Aż 36% z tej grupy stanowią osoby, które przekroczyły pięćdziesiąty rok życia.

Przyczyny wysokiego bezrobocia wśród osób po pięćdziesiątym roku życia

Według danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy główną przyczyną niskiego zatrudnienia pracowników w wieku średnim i starszym są obawy pracodawców związane ze stratami finansowymi. Przedsiębiorcy obawiają się między innymi:

– że pracownik szybko przejdzie na emeryturę,

– słabego stanu zdrowia,

– częstych zwolnień lekarskich.

Pomimo pewnego ryzyka związanego z wiekiem, często nie dostrzegają oni korzyści związanych z zatrudnianiem takich osób, które są zdecydowanie przeważające. A są to przede wszystkim:

– duże doświadczenie zawodowe,

– doświadczenie życiowe,

– motywacja do pracy,

– brak problemów rodzinnych charakterystycznych dla młodych ludzi,

– możliwość pełnego zaangażowania w pracę.

Program AKTYWNI 50+, czyli walka z bezrobociem wśród osób w średnim wieku

Niechęć pracodawców prowadzi do wykluczenia z rynku pracy całej grupy społecznej, która dysponuje olbrzymim kapitałem. Rodzi to poważne, negatywne konsekwencje psychologiczne dla tych osób. Z tego względu Urząd Pracy w Warszawie wyszedł z inicjatywą programu AKTYWNI 50+, który ma na celu działania informacyjne, a także praktyczną pomoc w znalezieniu pracy bezrobotnym w wieku średnim i starszym. Edycja programu na 2016 rok została zakończona z dużym sukcesem, dlatego podobne działania zaplanowano również na rok kolejny. Program z założenia miał trwać od stycznia do grudnia, a już w listopadzie wszystkie jego cele zostały osiągnięte.

W ramach inicjatywy została przeprowadzona akcja informacyjna dla pracodawców i bezrobotnych. Osoby, które zdecydowały się przystąpić do akcji otrzymały wsparcie doradców zawodowych. Podczas licznych szkoleń zostały wypracowane sposoby szukania zatrudnienia, osoby bezrobotne były przygotowywane również do rozmów kwalifikacyjnych. Końcowe efekty przerosły oczekiwania inicjatorów programu – pracę znalazło aż 94% zgłoszonych osób (założeniem było minimum 70 – procentowe zatrudnienie), w tym część z nich zdecydowała się na założenie własnej działalności gospodarczej.