CZE
08

Sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim

Jedną z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są niepełnosprawni. W ich przypadku wszelakie zagadnienia związane z aktywizacją zawodową nabierają szczególnego znaczenia, ponieważ bez odpowiednich działań w tym kierunku grozi im trwałe wykluczenie z rynku pracy. Szczecin pod tym względem nie jest wyjątkiem – również boryka się z tym problemem.

Dane statystyczne

Wyniki ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. pokazały, iż na 1000 mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przypadają ok. 122 osoby niepełnosprawne. W ciągu paru lat od poprzedniego spisu mającego miejsce 2002 r. liczba niepełnosprawnych zmniejszyła się – wcześniej we wspomnianym województwie na 1000 mieszkańców przypadało 137,5 niepełnosprawnych.

Ograniczenia na rynku pracy – z czego wynikają?

Znakomita większość osób niepełnosprawnych jest w stanie podjąć pracę zawodową, jednakże w ich przypadku konieczne jest odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy. Ponadto pracodawcy są zobligowani do przestrzegania przepisów Kodeksu pracy stanowiących o zasadach zatrudniania niepełnosprawnych, którym na mocy prawa przysługuje szereg uprawnień. Z tych właśnie względów firmy nie kwapią się zbytnio do zatrudniania niepełnosprawnych – opcja taka nabiera realnych kształtów dopiero wówczas, gdy pojawia się możliwość skorzystania ze środków PFRON.

Rośnie liczba niepełnosprawnych bezrobotnych

Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, bez pracy w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim pozostawało na koniec grudnia 2016 r. 65842 osób, z czego 8100 zarejestrowanych było w samym Szczecinie. 5,2 proc. tej grupy stanowili niepełnosprawni – w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wskaźnik ten wzrósł, wcześniej wynosił 4,9 proc. Zaznaczyć przy tym jednak trzeba, że na koniec 2015 r. w urzędach pracy na terenie omawianego województwa zarejestrowanych było łącznie 79393 osób. Nietrudno zatem wywnioskować, iż w dla niepełnosprawnych sytuacja uległa pogorszeniu.

Jak poprawić sytuację?

Co zatem należy zrobić, by pojawiało się więcej ofert pracy w Szczecinie dla niepełnosprawnych? Przede wszystkim ważne jest uświadamianie pracodawców w kwestiach związanych z rodzajami niepełnosprawności oraz ograniczeń, jakie z tego wynikają. Ponadto sporo zależy też od postawy samych zainteresowanych. Powinni oni skupić się na zdobywaniu nowych umiejętności adekwatnych do własnych możliwości oraz podnoszeniu zawodowych kwalifikacji. Umożliwia im to nie tylko Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ale też m.in. działające w mieście Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.