Na dzień 30 kwietnia 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Gdyni wynosiła zaledwie 3,5 proc., co oznacza spadek miesiąc do miesiąca o 0,2 punktu procentowego oraz spadek w ciągu roku o 1,4 punktu procentowego. W Sopocie bez pracy pod koniec kwietnia bieżącego roku pozostawało zaledwie 2,5 proc. dorosłych mieszkańców. Niemniej Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni nie ustaje w podejmowaniu kolejnych działań mających na celu aktywizację zawodową zwłaszcza młodych bezrobotnych.

Kolejny program aktywizacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni organizuje program refundacji wynagrodzeń, w ramach projektu pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)”. Dla osób bezrobotnych uczestnictwo w nim oznaczać będzie szansę na zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (na cały etat).

Nie tylko kandydaci odniosą korzyści z uczestnictwa w wyżej wymienionym programie prowadzonym w  Gdyni i Sopocie. Na profity mogą liczyć także pracodawcy, którym oferowane jest pozyskanie wykwalifikowanych pracowników niskim kosztem, refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS przez okres do 6 miesięcy oraz praktyczne przygotowanie kandydata do pracy na danym stanowisku zgodnie z potrzebami firmy.

Adresaci projektu

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)” adresowany jest głównie do bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni w wieku do 29 lat, w szczególności pożądane będą osoby w przedziale wiekowym  18-25 lat zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące w PUP. Poza tym w projekcie udział wezmą bezrobotni należący do I lub II profilu pomocy w urzędzie w Gdyni oraz młodzież NEET, tzn. młodzi ludzie, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą w okresie ostatnich 4 tygodni, bez względu na to, czy nauka pobierana jest w trybie stacjonarnym, czy dziennym.

Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (III)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Unii Europejskiej.  Więcej informacji i szczegółowy wykaz korzyści dla pracowników i pracodawców z uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni przy ulicy Kołłątaja 8.