Punkt Integracji Społeczno-Zawodowej przy ul. Andersa 13 w Warszawie realizuje projekt pod hasłem „Przez integrację do zatrudnienia”. Dostosowany został on do potrzeb osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na czym polega i w jaki sposób może zwiększyć szanse uzyskania oferty pracy w Warszawie przez osoby niepełnosprawne?

Organizatorzy projektu

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia” realizowany jest przez Sysco Polska w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wszelkie działania podejmowane w ramach tego projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami projektu są: Punkt Integracji Społeczno-Zawodowej w Warszawie, Fundusz Europejski Program Regionalny oraz Europejski Fundusz Społeczny.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne kursy zawodowe, stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe dla osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy w Warszawie lub w regionie.

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tzn. bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu albo środków odurzających, które odbywały karę w zakładzie karnym bądź zostały osadzone w areszcie śledczym. Ponadto osoby te powinny mieszkać w Warszawie i nie mieć pracy.

Oferta dla potrzebujących

Beneficjenci projektu „Przez integrację do zatrudnienia” będą mogli uzyskać indywidualną diagnozę potrzeb zawodowych oraz wsparcie wykwalifikowanego doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. Zostanie przygotowana dla nich oferta kursów zawodowych dostosowanych do indywidualnych predyspozycji. Mogą liczyć na stypendia szkoleniowe, a także trzymiesięczne płatne staże zawodowe. Po zakończonym uczestnictwie w projekcie otrzymają wsparcie w znalezieniu stałej pracy w Warszawie lub w województwie mazowieckim.

Dodatkowo osoby biorące udział w programie „Przez zatrudnienie do integracji” mają zapewnione wyżywienie w trakcie szkoleń, bezpłatne badania lekarskie, ubezpieczenie oraz pokrycie kosztów sprawowania opieki nad osobą zależną od nich lub nad dziećmi.

Projekt realizowany jest w od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Jego wartość to 923 602,50 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 738 882 zł.