PAZ
14

Projekt „Cała naprzód I” w Gdańsku

W Gdańsku mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu roku (od lutego 2016 roku do lutego 2017 roku) stopa bezrobocia spadła z 4 proc. do 3,6. Niemniej wciąż magistrat prowadzi działania, które mają na celu aktywizację zawodową osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku.

Projekt „Cała naprzód I”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt pod hasłem „Cała naprzód I”, który adresowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Mogą wziąć w nim udział gdańszczanie, którzy ukończyli 30. rok życia, mają niskie kwalifikacje zawodowe, są długotrwale bezrobotni lub całkowicie bierni zawodowo. Poza tym do udziału w projekcie zaproszone są osoby, które nie mają pracy z powodu swojej niepełnosprawności, kobiety powyżej 50. roku życia oraz osoby mało zaradne i nieposiadające przydatnych kwalifikacji, umożliwiających podjęcie pracy zawodowej. Pomoc takim osobom to wyzwanie stawiane przed urzędnikami.

W ramach projektu „Cała naprzód I” osoby te będą mogły wziąć udział w szkoleniach, kursach i warsztatach aktywizujących, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Łącznie z oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku skorzysta 55 bezrobotnych.

Konkretna pomoc

Bezrobotni, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie „Cała naprzód I” w Gdańsku będą mogli wziąć udział w interesujących ich tematycznie szkoleniach i kursach. Wybór konkretnej formy nauczania będzie mógł zostać dokonany na podstawie indywidualnych zainteresowań danej osoby. Oprócz tego dla bezrobotnych przygotowano warsztaty aktywizujące, staże zgodne z opracowaną wspólnie strategią osobistego rozwoju, a także pomoc w formie opracowania planu działania, zmierzającego do podjęcia pracy w przyszłości.

W ofercie projektu „Cała naprzód I” znalazła się pomoc psychologiczna, prawna i pedagogiczna dla uczestników, czy indywidualne pośrednictwo pracy. Podczas warsztatów chętni bezrobotni będą mogli dowiedzieć się, jak założyć własną działalność gospodarczą i otrzymają realne wsparcie ze strony doświadczonego trenera biznesu. Osoby, które skorzystają ze staży i szkoleń mają szansę otrzymać dodatkowo zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendium oraz wyżywienie czy refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Projekt kładzie szczególny nacisk na dopasowanie formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych do ich indywidualnej sytuacji i predyspozycji.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.