W związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu środków z Funduszu Pracy, z rezerwy Krajowej Funduszu Szkoleniowego, pod koniec sierpnia 2017 roku będzie realizowany roku nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Kto ma szansę na uczestnictwo w projekcie i otrzymanie pieniędzy?

Decyzja ministerstwa

Zgodnie z podjętą przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 25 lipca 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opolu uzyskał środki Funduszu Pracy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Łącznie kwota ta wynosi 338 200 zł. Będą one rozdysponowane wśród beneficjentów w ramach naboru „Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”. Nabór zgodnie z komunikatem PUP-u w Opolu będzie realizowany w okresie od 28 do 29 sierpnia 2017 roku. Potencjalni beneficjenci mają więc zaledwie dwa dni na złożenie właściwych dokumentów.

Wnioski należy składać w formie papierowej (wyłączna akceptowalna forma), wypełnione na właściwym druku w siedzibie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 8 w pok. nr 2.

Warunki przyznawania dofinansowania

O środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą starać się pracodawcy, którzy spełnią łącznie przynajmniej dwa priorytety: jeden priorytet Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jeden priorytet Rady Rynku Pracy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje na trzy priorytety, jakim jest wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego:

  • w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Z kolei wśród priorytetów Rady Rynku Pracy znalazło się wsparcie kształcenia ustawicznego:

  • osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),
  • osób po 45 roku życia,
  • osób niepełnosprawnych,
  • w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Pracodawcy mogą rozpocząć kształcenie ustawiczne objęte dofinansowaniem ze środków rezerwy KFS tylko w okresie od 1 października do 30 listopada 2017 roku.