SIE
26

Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia w Katowicach

Zadaniem urzędów pracy w całej Polsce, niezależnie czy są to jednostki wojewódzkie, czy powiatowe, jest wspieranie bezrobotnych w znajdowaniu pracy lub podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Te instytucje dysponują różnymi narzędziami pozwalającymi im na realizowanie statutowych funkcji. Zalicza się do nich m.in. organizowanie staży zawodowych dla osób bezrobotnych. Obecnie PUP w Katowicach informuje o naborze wniosków o zawarcie umowy pozwalającej na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z wybranej grupy.

O naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił w czerwcu 2017 roku nabór ze środków tzw. rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotyczy on wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Termin rekrutacji został określony od 19 czerwca do 21 lipca 2017 roku, natomiast realizacja programu potrwa znacznie dłużej, bo do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach organizowanego projektu wsparcia dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy na beneficjentów czekają środki finansowe, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową łącznie 10 osób. Staż może być przyznany wyłącznie kandydatom w określonym wieku, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach i posiadają ustalony II profil pomocy. Należy podkreślić, że osobą powyżej 50 roku życia będzie każdy bezrobotny – kobieta i mężczyzna, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia.

Tacy beneficjenci zostaną skierowani na staż, który ma im przynieść umiejętności praktyczne, niezbędne do wykonywania zawodu przez realizację zadań w miejscu pracy, poza stosunkiem pracy.

Zobowiązania organizatora stażu

Organizator stażu biorący udział w projekcie realizowanym przez PUP jest zobligowany do zapoznania bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami oraz uprawnieniami. Podobnie jak w przypadku pracowników etatowych, realizator musi stażyście zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu, profilaktyczną ochronę zdrowia w podobnym zakresie jak u stałych pracowników, a także szkolenia na zasadach przewidzianych dla innych podwładnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Powinien również zapoznać go z obowiązującym regulaminem pracy. Pozostałe zadania zostały wyszczególnione w regulaminie naboru na staże z PUP w Katowicach.

Osobie bezrobotnej, która odbywa staż, przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe świadczenia takiej pracy.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.