Promocja zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim to priorytetowe zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Jedynie skuteczne działania prowadzone w tych obszarach są w stanie przyczynić się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy i wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia.

W 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zainicjował powołanie Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim. Obecnie jego partnerami jest ok. 40 instytucji – w tym m.in. Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Narodowe Forum Doradztwa Kariery – Podlaskie Forum Doradztwa Kariery, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, powiatowe urzędy pracy funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego i wiele innych.

Główny cel inicjatywy

Przedsięwzięciu temu przyświeca jeden cel: promowanie zatrudnienia i zasobów ludzkich w oparciu o takie działania jak np.:

  • wymiana informacji,
  • rozwijanie kształcenia ustawicznego i zawodowego w regionie,
  • upowszechnianie poradnictwa zawodowego,
  • wdrażanie dobrych praktyk, które służą rozwojowi rynku pracy,
  • realizowanie różnorodnych projektów jak m.in. „Podlaskie otwarte na młodych” itp.

O tym, iż jest jeszcze wiele do zrobienia, świadczą chociażby statystyki. W styczniu 2017 r. w województwie podlaskim zarejestrowanych było ponad 50 tys. bezrobotnych, co dało wskaźnik rzędu 10,7 proc. W samym Białymstoku bezrobotnych było ok. 11,7 tys. – stopa bezrobocia ukształtowała się natomiast na poziomie 9,2 proc.

Podlaski rynek pracy – największe wyzwania

Bardzo poważnym problemem, z jakim boryka się tutejszy rynek pracy, jest brak wykwalifikowanych fachowców. Na oferty pracy w Białymstoku nie mają obecnie co liczyć m.in. architekci i urbaniści, inżynierowie inżynierii środowiska, kucharze, rolnicy, socjolodzy, pracownicy przetwórstwa spożywczego, prawnicy etc. Z kolei wśród profesji deficytowych wymienia się m.in. pielęgniarki i położne, farmaceutów, samodzielnych księgowych, kierowników budowy, spedytorów, specjalistów ds. logistyki, programistów, opiekunów osób starszych itd.

Bez zatrudnienia pozostaje dość liczna grupa młodych osób do 30 roku życia. Są to ludzie dopiero wchodzący na rynek pracy, w związku z czym nie posiadają wymaganego przez pracodawców doświadczenia oraz umiejętności na odpowiednim poziomie. Nie wszyscy jednak są zainteresowani szukaniem zatrudnienia – część z nich to osoby bierne zawodowo. Nie uczestniczą w żadnych szkoleniach oraz nie wykazują jakiejkolwiek aktywności na rynku pracy.