Wrocław to liczące ponad 600 tys. mieszkańców miasto w województwie dolnośląskim. Wyróżnia się bardzo dynamicznym rozwojem gospodarczym, co znajduje przełożenie na niski poziom rejestrowanego bezrobocia – w grudniu 2016 r. wynosiło ono zaledwie 2,8 proc. Nie oznacza to jednak, iż lokalny rynek pracy jest pozbawiony problemów – jedną z najbardziej palących kwestii jest brak wykwalifikowanych specjalistów.

We Wrocławiu brakuje wykwalifikowanych pracowników

Kwalifikacje zawodowe na odpowiednim poziomie to jeden z kluczowych czynników decydujących o skuteczności poszukiwania pracy we Wrocławiu i mających wpływ na proponowane przez pracodawców warunki płacowe. Bolączką wielu firm działających na terenie stolicy Śląska jest brak doświadczonych kandydatów, dlatego też wśród priorytetowych zadań realizowanych m.in. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu są działania mające na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji – w głównej mierze oferta ta adresowana jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, ale z niektórych propozycji skorzystać mogą i inne osoby poruszające się po lokalnym rynku pracy. Poniżej zaprezentowane są 3 spośród najpopularniejszych metod podnoszenia kwalifikacji, które wrocławski PUP uwzględnia w swoim programie walki z bezrobociem.

Staże

Świetnym sposobem na nabycie niezbędnych umiejętności jest staż. Polega on na wykonywaniu pracy bez nawiązania stosunku pracy z firmą przyjmującą stażystę. Czas trwania stażu wynosi:

  • do 6 miesięcy – w tej formie może uczestniczyć każdy bezrobotny,
  • do 12 miesięcy – na takie staże często kieruje się osoby poniżej 30 roku życia.

Bezrobotnym do 30 roku życia przysługują tzw. bony stażowe będące gwarancją skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy – jednakże pod warunkiem, że pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Szkolenia

Szkolenia to kolejna forma aktywizacji bezrobotnych oraz sposób na podniesienie kwalifikacji osób:

  • poszukujących pracy we Wrocławiu znajdujących się w szczególnej sytuacji – np. będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z winy pracodawcy,
  • pracujących, w wieku 45 lat i starszych.

Jak wynika z raportów opracowanych przez PUP we Wrocławiu, z propozycji w zakresie szkoleń i staży skorzystało w 2016 r. 827 osób.

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się na zasadzie:

  • praktycznej nauki zawodu,
  • przyuczenia do pracy.

Pozwala zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności. Realizowane jest w zakładach pracy – zazwyczaj we współpracy z wybraną instytucją szkoleniową.