Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

3.2 Dodaj merytoryczną opinię

Opinie o Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

zdjęcia autora wywiadu

Wywiad udzielony przez użytkownika Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana

Pracownik firmy - Stowarzyszenie

18.07.2023 02:07

Czym zajmuje się Państwa Stowarzyszenie?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją formacyjno-edukacyjną, której celem jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata - ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, zgodną z polską tradycją narodową. Przygotowujemy katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego Pasterzami. Swoją misję realizujemy poprzez m.in.: organizowanie spotkań formacyjnych, prelekcji, warsztatów, debat, konkursów itp. By dotrzeć ze swoim przekazem do jak największej liczby odbiorców, wiele projektów realizujemy równolegle w formie stacjonarnej i on-line. Nasza działalność opiera się w głównej mierze na kilku filarach: Katolickiej Nauce Społecznej, Biblii, promowaniu autorytetów, współpracy z mediami. Przykładami podejmowanych inicjatyw są: Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, szkolenia i warsztaty z zakresu KNS, spotkania popularyzujące sylwetkę i nauczanie patrona Stowarzyszenia - bł. kard. Stefana Wyszyńskiego - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" na Jasną Górę, Adwentowe Dni Skupienia, Rekolekcje Wielkopostne i nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie (m.in. Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka, im. Juliusza Ligonia, im. kard. nom. Ignacego Jeża, im. ks. Bolesława Domańskiego). Nasze działania odbywają się również w internecie poprzez prowadzenie portalu e-civitas.pl, publikacje materiałów audiowizualnych na kanale „Civitas Christiana TV”(na YouTube) oraz podcasty udostępniane na Spotify i Soundcloud pod szyldem „Radia Civitas Christiana”. Wydajemy także kwartalnik ,,Civitas Christiana”, w którym znaleźć można wiele treści publicystycznych i opiniotwórczych oraz felietonów i recenzji. Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską, z oddziałami w różnych częściach kraju. Tworzą ją zarówno członkowie społeczni, wolontariusze i pracownicy etatowi.

Skąd pomysł na działalność w tej branży?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

Stowarzyszenie "Civitas Christiana" powstało w 1993 roku, natomiast 14 kwietnia 1997 roku zostało oficjalnie uznane przez władze kościelne za stowarzyszenie katolickie. 20 kwietnia 1994 roku Jan Paweł II zwrócił się do delegacji Stowarzyszenia słowami: Budujcie civitas christiana. Słowa te stały się syntezą programową dla naszego środowiska. Poprzez swoją działalność pragniemy wypełnić to wskazanie, kreując chrześcijańskie społeczeństwo i kształtując obywatelskie sumienie współczesnego Polaka. 24 i 25 maja 2013 roku, w czasie 33. Pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" na Jasną Górę, przyjęliśmy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na swego patrona. Stąd nasza działalność ukierunkowana jest również na propagowanie sylwetki i nauczania Prymasa Tysiąclecia.

Jak prezentuje się Państwa otoczenie biznesowe?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

W realizacji celów statutowych Stowarzyszenie podejmuje współpracę z licznymi podmiotami, które zajmują się zagadnieniami społecznymi, naukowymi, badawczymi i gospodarczymi. Wspólnie realizujemy projekty takie jak np.: Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, jak również różnego rodzaju debaty, konferencje, wykłady czy warsztaty. Przykładowym partnerem w naszej działalności jest Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia jest patronem naszego Stowarzyszenia - stąd nasza stała troska i obowiązek szerzenia jego nauczania.

Jak wygląda struktura Państwa Stowarzyszenia?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zostały powołane terenowe jednostki organizacyjne - Oddziały Okręgowe, które skupiają i koordynują podległe im Oddziały. Każdy oddział zrzesza członków, którzy utożsamiając się z celami Stowarzyszenia, zobowiązują się do czynnego uczestnictwa w ich realizacji. W całej Polsce działalność statutową Stowarzyszenia realizuje 12 Oddziałów Okręgowych, w obrębie których działalność prowadzi łącznie 85 Oddziałów. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Rada Nadzorcza, powołująca Zarząd, na czele którego stoi Prezes. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie, w którego skład wchodzi po 2 Delegatów z każdego Oddziału Okręgowego. Skład Walnego Zebrania jest wybierany na 4-letnią kadencję. Do obsługi bieżącej działalności ww. jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zostały powołane Biura Regionalne, na czele których stoi Dyrektor. Do jego głównych zadań należy koordynacja pracy organizacyjno-statutowej podległych Oddziałów, w tym realizacji projektów. Do sztandarowych projektów Stowarzyszenia zaliczają się: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej, Nagrody, media oraz formacja katolicko-społeczna. Za realizację tych inicjatyw są odpowiedzialne komórki organizacyjne: - Instytut Biblijny, realizujący w szczególności zadania w zakresie koordynacji przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz inicjatyw popularyzujących Pismo Święte. - Instytut Katolickiej Nauki Społecznej, realizujący w szczególności zadania w zakresie organizacji przedsięwzięć popularyzujących Katolicką Naukę Społeczną, w tym: Festiwalu KNS, prowadzenia działalności badawczej i publicystycznej, edukacyjnej, opiniotwórczej i szkoleniowej. - Instytut Kultury, wykonujący w szczególności zadania związane z nadzorem nad ogólnopolskimi inicjatywami formacyjnymi (pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia), a także nad ogólnopolskimi nagrodami przyznawanymi przez Stowarzyszenie. - Centrum Medialne, realizujące w szczególności zadania w zakresie zapewnienia profesjonalnej obsługi dziennikarskiej i informacyjnej wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia, jak również: produkcji, emisji i dystrybucji materiałów audiowizualnych, redakcji kwartalnika ,,Civitas Christiana”, prowadzenie portalu e-civitas.pl. W Stowarzyszeniu jest zatrudnionych 46 pracowników.

Jakie plany związane z zatrudnieniem macie Państwo w 2023 roku?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

Obecnie nie mamy w planach zatrudnienia nowych pracowników.

Jak przebiega rekrutacja w Państwa Stowarzyszeniu? 

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

Za rekrutację na wybrane stanowisko pracy w Stowarzyszeniu odpowiada dyrektor komórki organizacyjnej, do której ma zostać zatrudniony nowy pracownik. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się zarówno on-line, jak i stacjonarnie. Przykładowymi stanowiskami pracy w naszym Stowarzyszeniu są: Koordynator projektów, Pracownik Redakcji, pracownik Biura Regionalnego.

Jak wygląda proces wdrożenia nowego pracownika w Państwa Stowarzyszeniu?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

Nowi pracownicy zostają wdrożeni do pracy przez dyrektorów komórek organizacyjnych, w których zostali zatrudnieni, a także przez współpracowników.

W jaki sposób dbacie Państwo o rozwój pracowników?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

W Stowarzyszeniu przeprowadzane były szkolenia wprowadzające oraz szkolenia doskonalące z wybranego zakresu odnoszącego się do specyfiki realizowanych zadań w danej komórce organizacyjnej. Odbyły się m.in.: warsztaty operatorskie dla członków Centrum Medialnego (oraz innych pracowników), szkolenia dot. RODO, Kurs Formacji Biblijnej dla koordynatorów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, szkolenia przybliżające sylwetkę i nauczanie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego ("Prymas Wyszyński - współczesnym trenerem personalnym"). Pracownicy korzystający z nowych programów czy platform internetowych również zostali wdrożeni do ich obsługi (np. szkolenie z programu Saldeo czy Platformy OKWB). Pracownicy Stowarzyszenia mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, np. przy okazji organizacji innych wydarzeń, takich jak Podsumowanie Festiwalu KNS, odprawa koordynatorów OKWB. Pracownicy mogą korzystać z różnych benefitów, m.in.: karta multisport czy pakiety medyczne. W Stowarzyszeniu utworzona została Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, działa także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny. Pracownicy otrzymują paczki świąteczne na Wielkanoc czy Boże Narodzenie.

Jakie macie Państwo plany rozwojowe?

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christianaikona wywiad

Pragniemy, by podejmowane przez nas inicjatywy docierały ze swoim przekazem i oddziaływały na jak największą liczbę odbiorców – zarówno członków Stowarzyszenia, jak i adresatów zewnętrznych. W tym celu nasze działania zorientowane są na dalszą intensyfikację promocji organizowanych przez nas wydarzeń, rozwój naszego zaplecza medialnego, w szczególności: Radia Civitas Christiana, kanału YouTube Civitas Christiana TV, portalu e-civitas, oraz kwartalnika „Civitas Christiana”. Wciąż poszukujemy nowych metod angażowania i formacji świeckich, oraz innych form aktywizacji członków Stowarzyszenia. Dodatkowo stale udoskonalamy podejmowane przez nas inicjatywy.Zraz
Pracownik

W stowarzyszeniu pracuję już wiele lat i od zawsze była to naprawdę porządna forma w której oprócz zarabiana pieniędzy i spełniania się zawodowo również miło spędzałam czas. Niestety w ostatnim czasie pan T zaczął mocno działać na niekorzyść organizacji Civitas Christiana. Stawia bezpodstawne oskarżenia, a każdy kto przepracował w stowarzyszeniu przez chwile, wie jak dobrze się tutaj pracuję i jaka przyjazna jest tutaj atmosfera. Mam mocną nadzieję że Civitas Christiana przetrwa ten haniebny i żenujący atak. Działaczka z Poznania.

Urszula Nowy wpis
Inne
@Zraz

A ten wspomniany Pan to jakaś nowa osoba we firmie, że macie takie zmiany? Jakie padają oskarżenia przykładowo i jakie ma to konsekwencje? Czy one są tylko do Twojej osoby czy do innych również?

anonim Nowy wpis
Kandydat

Szukam pracy i jestem zainteresowany stanowiskiem pracownika redakcji. Ostatnie ogłoszenie które znalazłem dodane było 2 lata temu, wie ktoś czy może nie jest ktoś potrzebny na to stanowisko? Widziałem w oferowanych Luxmed i Multisport, po 2 latach coś jeszcze doszło? Jak z zarobkami? Jakieś widełki podacie?

Odradzam Nowy wpis
Były pracownik
@anonim

Pakiet Luxmed nie obejmuje lekarza psychiatry, a wielu pracowników Civitas Christiana właśnie tak kończy :( Czytając opinie tutaj, można wynioskować z jakiego powodu. Proszę darować sobie czas na te pozytywne, zostały tu wstawione jedna po drugiej, na polecenie zarządu.

Pytanie
 Pytanie

Czy możliwa jest praca zdalna w firmie Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w przypadku pracy jako Koordynator?

Tak Nowy wpis
Były pracownik
@Pytanie

Bywają nawet na etatach osoby, które wcale nie przychodzą do pracy, nikt ze zwykłych pracowników ich nigdy nie widział... Trzeba się dobrze zakręcić koło właściwych osób. To nie jest trudne, wystarczy mieć odpowiedni charakter i wykonywać instrukcje.

Ata
Były pracownik

Odradzam komukolwiek pracę w tej organizacji, która jest katolicka tylko z nazwy. Całą "firmą" zarządza tak naprawdę jeden pan S.J. który jest człowiekiem bez zasad i wartości. (usunięte przez administratora) kupowanie ludzi to codzienność. Pozytywne komentarze to efekt pracy zleconej obecnym, zastraszonym lub przekupionym pracownikom Nie liczą się kompetencje tylko ślepa wierność " stowarzyszeniowemu guru". Stanowczo odradzam.

 Rozmowa kwalifikacyjna
Czy zechciałbyś podzielić się z nami wrażeniami ze spotkania rekrutacyjnego w firmie Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana? Jak oceniasz poziom trudności oraz atmosferę spotkania? Z chęcią dowiemy się wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących przebiegu rekrutacji.
Katy
Inne

Czy pracownicy są zadowoleni z pracy aktualnie, polecacie? Chciałam się z nimi skontaktować osobiście, bo poszukiwania oferty skończyły się tak, że widzę tylko jakąś sprzed 2 lat. Ale pasowałaby mi, na pracownika redakcji. Nadal dają umowę o pracę, Luxmed..? można podłączyć rodzinę do pakietu aktualnie?

Anonim
Pracownik

Praca jest wymagająca, ale wynagradza wysiłek. Czuję, że się realizuję zawodowo i spełniam swoje ambicje. Piszę anonimowo bo trochę już tu pracuję i myślę nad jakąś zmianą.

Ania
Kandydat

Sporo tutaj pozytywnych opinii, więc poszłam na rozmowę rekrutacyjną. Atmosfera w firmie wydaje się być przyjazna i koleżeńska, generalnie moje oczekiwania zostały spełnione, mam nadzieję że również i ja spełniłam postawione oczekiwania.

1
Były pracownik
Były pracownik
 Pytanie

Po publikacjach opisujących sytuacje (usunięte przez administratora)w tej instytucji, nagle w samym lipcu pojawiły się tutaj jedna po drugiej, pozytywne opinie. Zaskakujący wysyp zadowolonych, jeśli wziąć pod uwagę zamieszczane tu przez lata negatywne odczucia pracowników i osób uczestniczących w rekrutacjach. Było polecenie? Dla zainteresowanych, proszę poczytać komentarze dalej. W internecie jest też petycja byłych i obecnych pracowników z całej Polski, można sporo wywnioskować o warunkach pracy w tej, katolickiej już tylko z nazwy, organizacji.

Igi87
Pracownik

Ludzie, z którymi miałem przyjemność pracować w Civitas Christiana, są chyba największm atutem tej firmy. Tworzymy wspierającą się drużyne. Zero wyścigu szczurów. Nigdy nie jestem sam z problemem który napotykam. Praca tutaj jest po prostu przyjemna i satysfakcjonująca.

Anna
Kandydat
@Igi87

A jak satysfakcjonująca jest pensja? Na każdym kroku współpracownicy i szefostwo są pomocne?

Cezar
Pracownik

Ludzie w tej firmie są naprawdę wspaniali, bardzo pomocni i życzliwi. Tworzymy naprawdę zgrany zespół. Jest to moja czwarta w życiu praca i jedyna gdzie naprawdę wstaję z rana z uśmiecham.

Katarzyna S
Pracownik

Wydaje mi się że Civitas Christiana jest jednym z ostatnich bastionów normalności w Polsce. Uczciwa firma która traktuje wszystkich pracowników bardzo profesjonalnie. Tutaj nie ma gorszych i lepszych, wszyscy tworzą naprawdę zgrane zespoły które współpracują między sobą tworząc nową jakość.

Anonim
Były pracownik

Atmosfera w tej firmie była wspierająca. Praca była satysfakcjonująca i efektywna, działanie zgodne z wartościami katolickimi. Zdecydowałem się odejść, bo pracując całe życie w jednej firmie człowiek mniej się rozwinie. Bardzo dobrze wspominam moje czasy spędzone w Civitas Christiana.

Marco
Pracownik

W Warszawie pracowałem w wielu różnych firmach. Niestety w większości z nich nie czułem się dobrze ze względu na wszechobecny wyścig szczurów, co mocno odcisnęło swoje piętno na moim zdrowiu psychicznym. Do Civitas Christiana poszedłem z polecenia znajomego i nie zawiodłem się. Tutaj naprawdę można się spełniać zawodowo i pracować w zgranym zespole. Do każdego pracownika zawsze stosuje się podejście indywidualne i każdy może wyjść z pomysłem jakieś nowej inicjatywy. Civitas Christiana jest fenomenem na skalę polską.

1
Jan
Inne

Miałem do czynienia z pracownikami firmy Civitas Christiana przy organizacji pewnych wydarzeń i za każdym razem wykazywali się oni ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Ludzie, z którymi pracowałem byli życzliwi, komunikatywni przez co nasza współpraca była wyjątkowo efektywna. Nie mogę się doczekać dalszej kooperacji.

Marcela
Inne
@Jan

A czym dokładnie Ci ludzie się zajmowali? Wiesz może jakie mają standardy, że pozyskują tak zaangażowanych i pracowitych ludzi?

Big Ben
Pracownik

Stowarzyszenie Civitas Christiana cenię sobie najbardziej za jej katolicką działalność społeczną. Zajmujemy się niezliczonymi inicjatywami: pielgrzymkami, konkursami, dniami skupienia, festiwalem katolickiej nauki społecznej, podcastami, filmami na serwisie (usunięte przez administratora) i wiele wiele innych. Firma jest zbudowana na solidnym fundamencie chrześcijańskim. Pracując w tej firmie czuję że robię coś ważnego i potrzebnego dla społeczeństwa. Zdecydowanie jestem spełniony zawodowo i nie ma mowy o wypaleniu, bo co chwilę pojawia się nowa inicjatywa i nowy pomysł. Pracuję już tutaj 18 lat i nie wyobrażam sobie siebie w jakimś innym miejscu.

Basia
Kandydat

Po przeczytaniu pozytywnych opinii na temat tej firmy tutaj na stronie, zdecydowałam się pójść na rozmowę kwalifikacyjną, która była moją pierwszą w życiu. Na początku byłam zestresowana, ale rekruter potrafił wprowadzić przyjazną atmosferę, dzięki czemu miałam szansę pokazać się z jak najlepszej strony. Zostałam zapewniona, że na odzew nie będę musiała długo czekać, nie mogę się doczekać.

Justyna
Pracownik

Pracuję w firmie od wielu lat. Jestem bardzo zadowolona że jestem tutaj i nie planuję zmienić swojego miejsca pracy. Najbardziej cenię firmę za jej pro rodzinny charakter i działalność społeczną. Firma organizuje na przykład konkursy dla młodzieży licealnej. Kiedy zaszłam w ciąże firma była bardzo uczciwa w stosunku do mnie czego nie można powiedzieć o innych firmach w Warszawie.

Kapeniak
Pracownik

Jakiś czas temu byłem na rozmowie o pracę. Bez fajerwerków, ale over all było w porządku. Pytania rozsądne, co jest mam wrażenie coraz rzadziej spotykane (pytania typu czy kandydat planuje założyć rodzinę). Propozycję pracy, koniec końców, zdecydowałem się odrzucić ze względu na złożoną mi lepszą ofertę, ale przynajmniej wiem że potencjalnie mógłbym objąć stanowisko w równie porządnej firmie.

Góral
Pracownik

Jestem świeżo po rozmowie o pracę. Bardzo się stresowałem ale rekruter wprowadził miłą atmosferę do naszej rozmowy. Pytał mnie o moje doświadczenie w branży, co mogę sobą wprowadzić do firmy i takie typowe rekrutacyjne pytania. Widać że atmosfera jest inna niż wszędzie. Mam nadzieję że to początek bardzo owocnej współpracy.

Czapla
Pracownik

Jestem pracownikiem tej firmy od 4 lat. Prowadzą ją bardzo uczciwi ludzie. Wszystkie polecenia które dostaje i warunki pracy są bardzo jasne, nigdy nie było jakiś niedomówień. Jestem bardzo zadowolony że w Warszawie są jeszcze firmy które tak ludzko podchodzą do pracowników jak Civitas Christiana.

Zostaw merytoryczną opinię o Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana - Warszawa

Możesz oznaczyć pracodawcę w treści opinii wpisując znak @ np: @Pracodawca

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia ... Czytaj więcej


Drogi Użytkowniku,

Pamiętaj, przed dodaniem opinii o Pracodawcy, koniecznie zapoznaj się z poniższą informacją:

NIE dodawaj opinii, która:

ikona dobre praktyki
łamie prawo polskie
ikona dobre praktyki
jest niezgodna z regulaminem serwisu GoWork.pl
ikona dobre praktyki
jest wulgarnym komentarzem
ikona dobre praktyki
jest niemerytoryczna

Każda merytoryczna opinia jest ważna, każda z nich może być zarówno pozytywna jak i negatywna, dlatego zachęcamy do tego by dzielić się swoimi przemyśleniami, które dotyczą Pracodawcy. Nie pisz jednak pod wpływem negatywnych emocji.

Zadbaj o kulturę pozytywnego feedbacku, nie pisz tylko negatywnych informacji o Pracodawcy, zwróć uwagę na stosowne aspekty i realia w swojej opinii. Wszystkie oceny są wartościowe. Wspólnie zadbajmy o sens merytorycznych opinii.

Dodaj pomocną opinię, którą sam chciałbyś przeczytać o swoim potencjalnym Pracodawcy. Podziel się swoimi przemyśleniami, a poniższe przykłady możesz potraktować jako podpowiedzi o czym Użytownicy lubią czytać odwiedzając profile firm.

ikona dobre praktyki
przebieg on-boardingu nowego pracownika
ikona dobre praktyki
proponowane przez Pracodawcę wartości wynagrodzenia
ikona dobre praktyki
codzienna praca, również w relacji z przełożonymi
ikona dobre praktyki
panująca atmosfera w pracy
#TwójGłosMaZnaczenie

Często zadawane pytania

  • Jak się pracuje w Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana?

    Zobacz opinie na temat firmy Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana tutaj. Liczba opinii, które napisali obecni i byli pracownicy oraz kandydaci do pracy to 27.

  • Jakie są opinie pracowników o pracy w Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana?

    Liczba opinii, które napisali obecni i byli pracownicy to 21, z czego 14 to opinie pozytywne, 3 to opinie negatywne, a 4 to opinie neutralne. Sprawdź tutaj!

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
Przejdź do nowych opinii