Humaneo

4.1 Dodaj merytoryczną opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

Z przyjemnościa informujemy że Stowarzyszenie Humaneo rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest opis kwalifikacji rynkowej oraz dostosowanie rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji (egzaminowania) i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji „Testowanie oprogramowania” do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Współpraca odbywa się w ramach projektu pt. „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracodawca

 Aktualność


2 385 TRENERÓW I EGZAMINATORÓW


Nieprzerwanie poszerzamy sieć partnerską zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Współpracujemy z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami. Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, włączając się w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Jesteśmy Humaneo. 

Pracodawca

 AktualnośćSTATUETKA „ZŁOTY PRO-STUDENT” DLA HUMANEO


Stowarzyszenie HUMANEO po raz kolejny zostało wyróżnione przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, tym razem poprzez statuetkę „Złoty Pro-Student”. Nagroda dla instytucji oraz firm wspierających studentów w drodze do zawodowej samodzielności są przyznawane w ramach inauguracji nowego roku akademickiego.Podziękowania na ręce prezesa HUMANEO Krzysztofa Juryka przekazał osobiście rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., który podkreślił, że nagroda przyznawana jest tylko najlepszym instytucjom. 


Prezes Krzysztof Juryk zapewnił, że stowarzyszenie od samego początku swojej działalności wspierało i wspiera wszelkie inicjatywy, mające na celu bliską współpracę pomiędzy uczelniami oraz instytucjami, których zadaniem jest aktywizacja zawodowa. 


Dopasowanie kierunków kształcenia podczas studiów wyższych do panujących na rynku pracy trendów, to jeden z podstawowych i najważniejszych elementów wspomagających zatrudnienie absolwentów – mówił prezes HUMANEO dodając, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ma szczególne zasługi w tym obszarze. Nasza współpraca z PWSZ jest przykładem na to, że wspólnymi działaniami można zrobić wiele dobrego, wskazując właściwe kierunki rozwoju zawodowego, przede wszystkim poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych kadr. 


Warto dodać, że Stowarzyszenie HUMANEO znalazło się w zacnym gronie instytucji i firm wyróżnionych za szczególną działalność na rzecz sądeckiej uczelni. Wśród nich nagrodę w postaci statuetki „Pro-Student” otrzymała także firma Fakro.

Pracodawca

 AktualnośćPRZESZKOLILIŚMY 64 865 OSÓB

Organizowane przez nas szkolenia są ważnym elementem podnoszenia kompetencji zawodowych i dostosowywania ich do aktualnych trendów na rynku pracy. 

Szkoliliśmy matki samotnie wychowujące dzieci, prezesów firm, bezrobotnych oraz więźniów. Szkoliliśmy w centrum Londynu oraz Mąchocicach Kapitulnych. Uczyliśmy montować rusztowania budowlane, układać kwiaty, spawać i udzielać pierwszej pomocy. 

Możemy szkolić każdego i wszędzie! 

Pracodawca

 Aktualność

JESTEŚMY #HUMANEO. ODWIEDŹ NAS NA INSTAGRAMIE

Każdego dnia podejmujemy wyzwania na rzecz aktywizacji zawodowej. Komunikujemy się z dziesiątkami osób, aby pomagać innym. Zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji na profilu Facebook (@humaneo). A teraz łączy nas również Instagram. 

#Humaneo to my. 

Znajdź nas na Instagramie:

Pracodawca

 Aktualność

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOCŁAWKU WSPIERA PROJEKT HUMANEO

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt „Zatrudniony na kujawsko-pomorskim rynku pracy”, skierowany do osób bezrobotnych, które w ostatnich 6 miesiącach straciły zatrudnienie z powodu likwidacji stanowiska pracy lub przeznaczone zostały do zwolnienia. 

Informacja o projekcie pojawiła się na stronie internetowej Urzędu Pracy we Włocławku, który w ten sposób wspiera informacyjnie działania aktywizacyjne Humaneo.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu – 667 440 500 lub na stronach internetowych:

Pracodawca

 Aktualność„NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ ROZWOJU” – ZDOBĄDŹ ZAWÓD MONTER MECHATRONIK!

WOJ. LUBELSKIE 


Stowarzyszenie HUMANEO zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 18-70 lat do udziału w bezpłatnym kursie zawodowym z zakresu MONTER MECHATRONIK. Szkolenie odbędzie się w Chełmie w ramach projektu „Nowe Kwalifikacje Szansą Rozwoju”. Zgłoś się już teraz! Ilość miejsc ograniczona.


Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników określonych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza przez osoby niepracujące i bierne zawodowo, pracujące o niskich kwalifikacjach, a także osoby z obszarów wiejskich oraz niepełnosprawne.

Szkolenie z zawodu MONTER MECHATRONIK obejmuje w sumie 606 godzin dydaktycznych, a zajęcia będą odbywać się w trzech grupach po 15 osób każda. Co istotne, wszystkie formy wsparcia będą realizowane w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy zakończy się egzaminem, przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POD NUMEREM TEL. 601 380 573


Obligatoryjne kryteria udziału w projekcie:


 • wyrażenie chęci udziału w kursie (wybór kursu odbywa się zgodnie z testem predyspozycji, przeprowadzonym przez koordynatora projektu),

 • osoby w wieku 18 lat lub więcej (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika oraz dowodu osobistego),

 • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika oraz dowodu osobistego),

 • osoby o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika),

 • osoby bierne zawodowo, bezrobotne lub pracujące (weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika / zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy / zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu),

 • osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego w przedstawionych kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.),

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie,

 • przekazanie kompletu wypełnionych dokumentów wraz z niezbędnymi załącznikami,

 • wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów sprawozdawczych,

 • zadeklarowanie udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w tym po zakończeniu udziału w projekcie,

 • podpisanie, w dniu pierwszej formy wsparcia, umowy uczestnictwa w projekcie.


W ramach rekrutacji można uzyskać dodatkowe punkty, spełniając następujące kryteria pierwszeństwa:


 1. płeć – kobieta (+5 pkt.)

 2. osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich – weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika (+4 pkt.)

 3. osoby niepełnosprawne – weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika, orzeczenia lekarskiego o możliwości przystąpienia do kursu (+3 pkt.)

 4. osoby powyżej 50 roku życia (+2 pkt.)


w przypadku równej liczby punktów, preferencja dla osób o niższym wykształceniu lub dłuższym stażu bezrobocia.


Osoba biorąca udział w projekcie nie otrzymuje stypendium szkoleniowego, ani nie jest wysyłana na staż, natomiast odbyte szkolenie zawodowe kończy się egzaminem, potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ POD NUMEREM TEL. 601 380 573


Zapraszamy!