Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod hasłem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (III)”. Pozwoli on na zwiększenie szans na pracę bezrobotnym do 29. roku życia.

O programie

Ze środków z Unii Europejskiej oraz środków z urzędu pracy w Bytomiu realizowany będzie projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (III)”. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, dokładnie – poniżej 29. roku życia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, pozostających bez pracy w tym mieście. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na kwotę 12 660 433,95 zł.

Działania projektowe w roku 2017

W bieżącym roku Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu zrealizował działania polegające na pośrednictwie zawodowym lub pośrednictwie pracy dla 775 osób (kobiet i mężczyzn). Dysponował także pulą środków na jednorazowe dotacje w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 100 osób obojga płci. Pieniądze z programu zostały rozdysponowane na staże dla 400 osób, szkolenia dla 260 osób oraz na bony na zasiedlenie dla 15 osób. Projekt kierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami.

Z oferty pozyskania stażystów do pracy w Bytomiu mogli skorzystać pracodawcy, którzy stworzą dla nich odpowiednie warunki stażowe i zadeklarują ich zatrudnienie po ukończeniu stażu. W projekcie ustalono odpowiednie kryteria, jakie musi spełnić zakład pracy przy organizacji stażu. Jeśli pracodawca po zakończeniu stażu zaoferuje stażyście umowę o pracę, wówczas musi go zatrudnić na co najmniej 90 dni kalendarzowych i przynajmniej na pół etatu. W przypadku zatrudnienia byłego stażysty na umowę zlecenia pracodawca musi zapewnić mu ofertę pracy na minimum 90 dni kalendarzowych, a wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. Stawka za godzinę pracy nie może być przy tym niższa od minimalnej stawki godzinowej.

 W Bytomiu stopa bezrobocia rejestrowanego, zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Powiatowy Urząd Pracy, wynosi ponad 11 proc. W poprzednich miesiącach było ono wyższe – w sierpniu wynosiło 12,3 proc., a w lipcu – 12,5 proc., można zatem mówić o poprawie sytuacji na rynku pracy w mieście.