WRZ
15

Pilotażowy program „Praca-Integracja”

Toruń jest jednym z miast, w którym uruchomiony został pilotażowy program pod hasłem „Praca-Integracja”. Kierowany jest on do osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej. Ma on wspomóc osoby z różnymi dysfunkcjami natury fizycznej i psychicznej w znalezieniu zatrudnienia.

O programie

Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu informuje również na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o uruchomieniu pilotażowego programu „Praca-Integracja”. Jego celem jest ostateczne podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Mają one bowiem trudności w konkurowaniu z pełnosprawnymi kandydatami.

Pilotaż wpisuje się w Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Kto weźmie udział w programie?

Adresatami programu pilotażowego „Praca-Integracja” organizowanego m.in. w Toruniu są osoby niepełnosprawne, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które pozostają bez zatrudnienia. Uczestnicy powinni zgłaszać gotowość do podjęcia pracy. Na ich rzecz będą prowadzone przez organizację pozarządową w ramach programu „Praca-Integracja” działania aktywizacyjne.

W projekcie mogą wziąć udział:

  • przedsiębiorstwa prezentujące wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie niższy niż 6 proc., które zgłaszają do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) gotowość przyjęcia pracowników niepełnosprawnych na okres minimum 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów – w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
  • organizacje pozarządowe, które realizują zadania publiczne zlecone im przez PFRON.

Wymogiem jest, aby organizacja biorąca udział w programie „Praca-Integracja” była wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym również w Toruniu.

W ramach programu planowane jest dofinansowanie ze środków PFRON-u kosztów ponoszonych przez organizację pozarządową na potrzeby rekrutacji i rozpoznania potrzeb przedsiębiorców wynikających z niepełnosprawności oraz na  uzyskanie przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych oraz pracowniczych. Z tych pieniędzy zostaną pokryte dodatki motywacyjne rekompensujące podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej. PFRON będzie finansował niwelowanie barier, które nie pozwalają na podjęcie pracy u danego przedsiębiorcy, oraz wykorzystanie innowacyjnych metod, których celem jest utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.