Kupno i sprzedaż samochodu jest jedną z popularniejszych transakcji. Nie można jej jednak przeprowadzić w dowolny sposób. Podstawą jest tu umowa kupna-sprzedaży samochodu regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Sprawdzamy, jak powinien wyglądać taki dokument i co dokładnie musi zawierać.

Umowa-kupna-sprzedaży-samochodu

Formalności związane z kupnem i sprzedażą samochodu nie należą do skomplikowanych. Choć prawo nie reguluje formy, jaką ma mieć umowa, zwykle taki dokument sporządzany jest w wersji pisemnej. Aby jednak ustrzec się przed różnymi kwestiami spornymi, warto sprawdzić, jak przygotować takie pismo. Dlaczego umowa sprzedaży samochodu jest tak ważna? Jakie informacje powinny się w niej pojawić? Jakich błędów unikać przy umowie kupna-sprzedaży samochodu?

Czym jest umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu jest traktowana jako umowa cywilnoprawna i dokument potwierdzający dokonanie transakcji. Podlega ona regulacji Kodeksu cywilnego, gdzie użyto nazwy „umowa sprzedaży”. Według art. 535:

„§  1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu – definicja

W przypadku pojazdu będzie to więc przeniesienie na kupującego własności samochodu, jednocześnie kupujący deklaruje jego odbiór i zapłatę wcześniej ustalonej ceny.

Przygotowanie umowy sprzedaży samochodu pozwala uniknąć wielu konfliktowych sytuacji. Zarówno kupujący, jak i sprzedający może zabezpieczyć się przed późniejszymi roszczeniami. Dobrze skonstruowana umowa sprzedaży pojazdu będzie potwierdzeniem, że kupujący zapoznał się dokładnie ze stanem technicznym samochodu, co zwalnia sprzedającego od odpowiedzialności za usterki po podpisaniu umowy.

Jak przygotować umowę kupna-sprzedaży pojazdu?

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu powinno nastąpić dopiero po tym, kiedy obie strony transakcji dojdą już do pewnych ustaleń. Kupujący musi dokładnie zapoznać się z historią i stanem technicznym pojazdu. Przed popisaniem umowy kupna-sprzedaży ustala się również cenę, która musi być zaakceptowana przez obie strony umowy.

Zanim dojdzie do formalności, należy przygotować niezbędne dokumenty, czyli przede wszystkim dowód rejestracyjny i kartę pojazdu. To w nich umieszczone są najważniejsze dane pojazdu. Jednocześnie muszą one być zgodne z informacjami wpisywanymi do umowy kupna-sprzedaży.

Aby mieć pewność, że umowa jest dobrze przygotowana, należy wspomnieć w niej o istotnych wadach pojazdu. To korzystne rozwiązanie dla obu stron umowy. Kupujący otrzymujący wiadomość o usterkach może negocjować cenę. Jednocześnie sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za nie z tytułu rękojmi i nie musi się obawiać, że po podpisaniu umowy pojawią się jakieś roszczenia względem stanu technicznego pojazdu.

Choć przepisy nie wskazują, jaką formę ma przyjąć umowa kupna-sprzedaży samochodu (może być nawet ustna), najpewniejszą opcją jest sporządzenie pisemnego dokumentu. Można go wtedy użyć jako dowodu, jeśli w późniejszym czasie pojawi się spór między sprzedającym a kupującym.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu – co powinna zawierać?

Mimo że nie ma jednego wzoru umowy kupna-sprzedaży pojazdu, podczas przygotowywania dokumentu nie można zapomnieć o kilku podstawowych elementach, które muszą się w niej znaleźć. Umowa powinna zawierać datę i miejsca jej podpisania, a także pozostałe informacje wymienione poniżej.

Dane sprzedającego i kupującego

Chodzi tu o podstawowe dane odnoszące się do obu stron umowy. Należy do nich:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania (zamieszkania),
 • numery PESEL w przypadku osób prawnych,
 • numer i seria dowodów osobistych
 • NIP w przypadku firmy.

Dane dotyczące pojazdu

Ważne jest dokładne opisanie przedmiotu umowy. W tym przypadku będzie to pojazd, a więc w dokumencie należy wymienić:

 • markę/model,
 • rok produkcji,
 • numer rejestracyjny,
 • numer silnika,
 • numer nadwozia,
 • przebieg.

Wszystkie informacje muszą być zgodne z rzeczywistymi, umieszczonymi w dokumentach pojazdu: w dowodzie rejestracyjnym, czy w karcie pojazdu.

Ogólne warunki transakcji

W umowie należy podać cenę samochodu. Można umieścić w dokumencie również dokładniejsze szczegóły typu sposób zapłaty, termin wydania pojazdu, czy opłacenie należnego podatku. W umowie powinna się pojawić informacja, że w sprawach nieuregulowanych obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego.

Oświadczenia obu stron umowy

Aby umowa kupna-sprzedaży pojazdu była sformułowana w sposób jasny i czytelny, powinna zawierać zarówno oświadczenie kupującego, jak również sprzedającego związane z różnymi kwestiami. Będzie ono dotyczyć przede wszystkim zapoznania się osoby wykazującej chęć zakupu ze stanem technicznym pojazdu. Ważne jest też oświadczenie sprzedającego, że samochód jest jego własnością, a ponadto nie jest on zajęty przez komornika, ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

Na końcu dokumentu jest miejsce na odręczne podpisy obu stron – kupującego i sprzedającego.


Może Cię zainteresować: Kto może wziąć auto w leasing? Jak wygląda leasing samochodu na firmę lub osobę prywatną?


O czym warto pamiętać przygotowując umowę kupna-sprzedaży samochodu?

W umowie sprzedaży samochodu nie może zabraknąć podstawowych informacji, jednak jest jeszcze wiele innych kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

1. Należy przygotować odpowiednią liczbę egzemplarzy umowy – kopii musi być tyle, ile jest stron transakcji.

2. Przed podpisaniem umowy obie strony powinny sprawdzić poprawność danych. Pomyłki i niewłaściwe numery mogą być bowiem podstawą do rozwiązania umowy.

3. Sytuacja, w której sprzedający zaniża cenę samochodu, nie powinna mieć miejsca. Choć zdarzają się takie przypadki ze względu na chęć zapłaty niższego podatku od czynności cywilnoprawnych, jest to uważane za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. W razie późniejszego konfliktu kupujący będzie mógł odzyskać tylko kwotę wpisaną w umowie, a jeśli jest ona zaniżona, różnica będzie stratą dla takiej osoby.

4. W kwestii samochodu niezwykle ważna jest ocena stanu technicznego. Sprzedający musi poinformować o wszystkich istotnych dla eksploatacji pojazdu kwestiach. Z drugiej strony kupujący powinien sprawdzić, jakie usterki zostały wpisane do treści umowy oraz zweryfikować sprawność pozostałych rzeczy na tyle, na ile to możliwe.

5. Po podpisaniu umowy sprzedaży samochodu sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu komplet dokumentów, czyli dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i polisę OC. Gdy przedmiotem transakcji jest samochód sprowadzany z zagranicy, kupujący powinien otrzymać też dowody opłat np. akcyzy oraz oryginalne dokumenty dotyczące pojazdu w języku obcym.

6. Istotną rolę w kwestii umowy stanowi polisa OC. Kupujący powinien sprawdzić, czy samochód ma aktualne ubezpieczenie. Jeśli nie, powinien je nabyć w dniu podpisania umowy. Z kolei sprzedający po przeprowadzeniu transakcji ma 14 dni na to, by poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu.

7. Umowę kupna-sprzedaży pojazdu powinno się przechowywać przez odpowiedni czas. Najbezpieczniej robić to przez około 3 lata.

8. W przypadku, gdy auto ma współwłaściciela lub kupuje je dwóch nabywców, należy wymienić dane każdej z takich osób w umowie. Muszą oni również podpisać umowę, a każdy z nich otrzymuje swoją kopię. Pomocnym narzędziem w tej sytuacji, które pozwala stworzyć dokument z większą ilością miejsca na dane, jest generator umowy kupna-sprzedaży.

9. Warto pamiętać, że pod względem prawnym strony umowy mają dużą swobodę co do jej ostatecznej treści. Można w niej wpisać wszystko to, co sprzedający czy kupujący uważa za ważne. Nie zawsze da się zawrzeć wszystkie informacje, dlatego praktycznie w każdym wzorze występuje zapis o obowiązywaniu regulacji Kodeksu cywilnego w kwestii spraw nieuregulowanych. Sprzedający czasami dodaje do umowy załącznik np. wynik badania technicznego, który ma być potwierdzeniem stanu pojazdu.

10. Treść umowy nie może być tworzona bez żadnych ograniczeń. Należy pamiętać, że istnieją pewne zapisy, które należą do rejestru klauzul niedozwolonych. W przypadku ich użycia, druga strona może domagać się usunięcia wybranego fragmentu. Choć zapis nie będzie wiążący, w razie sporu poszkodowana osoba może dochodzić swoich praw w sądzie.


Ten artykuł również warto przeczytać: Praca jako sprzedawca samochodów – z czym się to je? Jakie zarobki?


Błędy przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży samochodu

Podobnie jak w przypadku zawierania umów innego typu, w kwestii kupna i sprzedaży samochodu można popełnić różne błędy. Ich wystąpienie może rodzić podłoże do późniejszego sporu między kupującym a sprzedającym. Dotyczy to spraw takich jak:

 • brak wymienionych usterek w samochodzie: jeśli w umowie nie pojawi się szczegółowy opis stanu pojazdu, w razie sporu kupujący może twierdzić, że nie wiedział o istotnych usterkach, co będzie problemem dla sprzedającego;
 • zaniżona cena samochodu: wpisywana z myślą o zapłaceniu niższego podatku od czynności prawnych w rzeczywistości jest łamaniem prawa, a co więcej, będzie ona zweryfikowana w urzędzie skarbowym, przysparzając kłopoty stronom umowy;
 • niekorzystne zapisy: czasami sprzedający przygotowują wcześniej umowę, a w pośpiechu kupujący czyta ją dopiero po podpisaniu – wtedy może się okazać, że pojawiły się w dokumencie niekorzystne zapisy lub są wymienione wady, o których wcześniej sprzedający nie wspominał;
 • brak zapisu o zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego: w umowie powinien znaleźć się zapis o tym, że w sprawach nieuregulowanych umową będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego, ponieważ ułatwi to rozwiązanie ewentualnych kwestii spornych w późniejszym czasie;
 • podpisanie umowy przez osobę nieupoważnioną: przed wypełnieniem dokumentów należy sprawdzić dowód tożsamości sprzedawcy, by upewnić się, że jest on właścicielem auta – transakcję może bowiem przeprowadzić jedynie właściciel, wszyscy współwłaściciele lub prawny pełnomocnik;
 • zadatek zamiast zaliczki: w przypadku podpisywania umowy przedwstępnej może się okazać, że w umowie pojawi się zapis dotyczący zadatku, a nie zaliczki, co będzie niekorzystne dla kupującego (w razie rezygnacji z zakupu zaliczka wraca do kupującego, zadatek z kolei mimo niezrealizowanej transakcji zachowuje sprzedający).

Szukasz pracy w Łodzi? Koniecznie sprawdź najnowsze oferty w serwisie GoWork.pl!


Kiedy można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży samochodu?

Zakup pojazdu czasami wiąże się z nietrafionymi transakcjami. W pewnych sytuacjach kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Dotyczą one wad związanych ze stanem technicznym lub prawnym samochodu, o których nabywca dowiedział się dopiero po podpisaniu dokumentu. Powodem odstąpienia od umowy może być:

 • zatajenie informacji o stanie powypadkowym pojazdu,
 • samochód jest przedmiotem zabezpieczenia,
 • pojazd został sprzedany przez osobę do tego nieuprawnioną.

W razie pojawienia się takich sytuacji kupujący ma prawo powołać się na rękojmię. Rozwiązaniem jest wtedy zmniejszenie ceny, odstąpienie od umowy lub żądanie nabywcy wymiany na przedmiot pozbawiony wad.

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

Choć nie ma jednolitego wzoru umowy kupna-sprzedaży samochodu, na ogół takie dokumenty wyglądają bardzo podobnie.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy kupna-sprzedaży.

umowa-kupna-sprzedaży-samochodu-wzór

Oceń artykuł
0/5 (0)