CZE
02

Przygotowanie zawodowe dorosłych w Rzeszowie

Jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie jest aktywizacja bezrobotnych. W jego ramach są podejmowane różnorodne czynności mające na celu zmniejszenie liczby osób pozostających w mieście bez zatrudnienia. Do najpopularniejszych działań w tym zakresie należy przygotowanie zawodowe dorosłych.

Co mówią statystyki?

W grudniu 2016 r. stopa rejestrowanego bezrobocia w Rzeszowie ukształtowała się na poziomie 6,8 proc., co jest całkiem niezłym wynikiem w porównaniu z ogólnopolskim wskaźnikiem, który w tym okresie wyniósł 8,3 proc. Z drugiej jednakże strony województwo podkarpackie odnotowało bezrobocie na poziomie 11,6 proc., co oznacza, że ogólna sytuacja nie jest jeszcze na tyle dobra, jak by się spodziewano.

Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w Rzeszowie, to stan na koniec 2016 r. przedstawiał się następująco:

  • ogółem – 7884 osoby bez pracy w Rzeszowie, w tym:

– 4056 kobiet,

– 750 osób z prawem do zasiłku,

– 5137 osób długotrwale bezrobotnych,

– 2282 osób powyżej 50 roku życia,

– 1558 bez kwalifikacji zawodowych.

Kogo PUP w Rzeszowie kieruje na przygotowanie zawodowe?

Przygotowanie zawodowe dorosłych odgrywa ważną rolę w aktywizacji bezrobotnych, ponieważ uczy zawodu od strony praktycznej, a ponadto przyucza do pracy dorosłych, których kwalifikacje i umiejętności nie są wystarczające do wykonywania poszczególnych prac. Na przygotowanie zawodowe dorosłych rzeszowski PUP kieruje nie tylko bezrobotnych, ale i osoby poszukujące pracy w Rzeszowie, a przy okazji:

  • pobierające świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
  • będące żołnierzami rezerwy,
  • pobierające rentę szkoleniową,
  • otrzymujące świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, a przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Ile trwa nauka?

Praktyczna nauka zawodu trwa od 12 do 18 miesięcy, natomiast przyuczenie do pracy – od 3 do 6 miesięcy. Każde ze szkoleń jest uwieńczone specjalnym egzaminem:

  • sprawdzającym – w przypadku przyuczenia,
  • kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub czeladniczym – aby móc do niego przystąpić, trzeba spełnić kilka ważnych warunków.

Osoby odbywające przygotowanie zawodowe mają prawo m.in. do stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla osób bezrobotnych oraz do wolnych 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.