Globalny kryzys związany z pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie wywołał spore zamieszanie także na rynkach finansowych. Wielu inwestorów zaczęło szukać innych form inwestowania. Zwiększył się popyt m.in. na inwestycje alternatywne. Czym one są? Dowiedzmy się!

Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne: co to?

Inwestowanie alternatywne nie ma nic wspólnego z giełdą papierów wartościowych, nie należą też do żadnej z konwencjonalnych kategorii inwestycji. Obecnie takie inwestycje mocno się rozwijają, poszerzając swój zakres. Jest to odpowiedź na bessę na giełdzie.

Przejdźmy zatem do definicji. Czym jest inwestycja alternatywna? To rodzaj inwestycji nieopierającej się na papierach wartościowych czy walutach. Jest ona więc niezależna od notowań giełdowych i bardziej stabilna w przypadku wahań na rynkach oraz spekulacji.

Co konkretnie mamy na myśli? Do inwestycji alternatywnych zaliczamy między innymi:

  • dzieła sztuki,
  • metale szlachetne,
  • markowe trunki,
  • stare samochody,
  • pamiątki po znanych osobistościach,
  • zegarki.

Oczywiście to tylko nieliczne przykłady inwestycji alternatywnych. Część ofert inwestycyjnych przypomina produkty bankowe lub inwestycyjne, jakie znamy ze standardu oferowanego przez konwencjonalne instytucje rynku finansowego.

Trudności z wyceną

W przypadku inwestowania alternatywnego mamy do czynienia z pewną trudnością. Ze względu na rzadkość występowania danych aktywów, trudno jest wycenić nabyte przez nas alternatywne inwestycje. Musimy więc zachować szczególną ostrożność przed zakupem, a najlepiej zasięgnąć fachowej wiedzy na interesujący nas temat.

Kto najczęściej decyduje się na alternatywne inwestowanie?

Ten rodzaj inwestycji jest wybierany w głównej mierze przez inwestorów indywidualnych, szukających bezpieczniejszych sposobów lokowania kapitału. Takie inwestycje napędzają również fundusze inwestycyjne. Co więcej, powstały już nawet fundusze, które specjalizują się w danej dziedzinie np. w diamentach, złocie czy winach.

Rodzaje inwestycji alternatywnych

Najczęściej inwestycje alternatywne klasyfikuje się według poniższego schematu:

  • Private Equity, czyli inwestycje nienotowane na giełdzie, szybko rozwijające się firmy;
  • Venture capital, czyli inwestycje w spółki nienotowane na giełdzie, znajdujące się w fazie zakładania i rozruchu;
  • Fundusze hedgingowe, czyli takie, które wykorzystują wiele nietradycyjnych strategii i technik zarządzania, w tym krótką sprzedaż w celu zmaksymalizowania zysków i dywersyfikacji. Takie fundusze hedgingowe obejmują także fundusze inwestycyjne obliczone na osiągnięcie niekomercyjnej stopy zwrotu.

W przypadku tych ostatnich należy dodać, że zakup jednostek uczestnictwa funduszy hedgingowych najczęściej zarezerwowany jest dla profesjonalnych inwestorów.

Przykłady inwestycji alternatywnych

Dla tych, którym powyższe informacje nie wiele mówią, przedstawiamy kilka życiowych przykładów alternatywnych inwestycji.

Otóż specjaliści i networkerzy chętnie inwestują w obszary tematyczne związane z pasją i emocjami. Mogą to być wspomniane już sztuka, wino, zegarki i biżuteria czy samochody. Ale zdarzają się również inwestycje w muzykę, jedzenie i picie, lotnictwo, sport o filantropię.

Do tej długiej listy możemy jeszcze dodać nieruchomości, które przyciągnęły uwagę osób inwestujących w grunty, domy i firmy w celu generowania zysków poprzez wynajem bądź odsprzedaż. Inną możliwością są fundusze inwestycyjne nieruchomości i crowdfunding nieruchomościowy.

Inwestycje alternatywne: zagrożenia

W przypadku inwestycji alternatywnych trudno określić jednoznacznie ich charakter. Niestety, są przez to bardziej podatne na oszustwa, także te inwestycyjne. Dlaczego tak jest?

Otóż inwestycje alternatywne mają niezbyt jasną strukturę prawną, zwłaszcza jeśli chcielibyśmy je porównać do tych tradycyjnych. W przypadku inwestowania na giełdzie, zasady reguluje Komisja Nadzoru Finansowego, lecz tutaj nie mamy sprawnie działających instytucji nadzoru i ścigania przestępstw.

Omawiane przez nas inwestycje alternatywne realizowane są przeważnie przez małe i mniej znane podmioty, w których występują zmiany i częste rotacje (np. startupy). Powinno nas to skłonić do głębokiej analizy i poszerzenia swojej wiedzy, zanim zdecydujemy się na dany produkt.

Inwestycje alternatywne: inne cechy charakterystyczne

Inwestycje alternatywne cechują się także niską korelacją w stosunku do inwestycji w standardowe aktywa. Zwykle poruszają się więc w kierunku przeciwnym do ruchów na rynku akcji i obligacji. Mogą być zatem jednym z elementów zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Ponadto niektóre ich rodzaje, takie jak złoto czy nieruchomości są polecanym sposobem na zabezpieczenie oszczędności przed inflacją. Z tego względu są tak chętnie wykorzystywane przez duże fundusze, w tym fundusze emerytalne.

Powinniśmy pamiętać, że lokowanie pieniędzy w inwestycjach alternatywnych nie są odpowiednie dla każdego. Dlaczego? Mają unikalny profil ryzyka i zwrotu. Poza tym, ze względu na charakterystyczne, a nawet unikatowe aktywa, mają wyższy próg wejścia. Są na pewno dobrą opcją dla zamożniejszych inwestorów, którzy mogą sobie pozwolić na dłuższy horyzont czasowy.

Wady inwestycji alternatywnych

Aby pozostać zupełnie uczciwymi, musimy wymienić wszystkie minusy i zagrożenia. Gdybyśmy chcieli je porównać do tradycyjnych inwestycji, inwestycje alternatywne charakteryzują się dość niską płynnością. Poza tym my sami musimy zadbać o przechowywanie nabytych przedmiotów i ich odpowiednie zabezpieczenie, co też wiąże się z kosztami (czasem bardzo wysokimi).

Jak wspomnieliśmy już wyżej, ponieważ wchodzimy w posiadanie często unikalnych rzeczy, trudno jest ustalić ich rzeczywistą wartość rynkową.

Do minusów z punktu widzenia niektórych inwestorów należałoby również zaliczyć długi horyzont inwestycyjny (zazwyczaj są one obliczone na minimum 5 lat).

Ponadto, w inwestycjach alternatywnych mogą występować wahania popytu na dany rodzaj przedmiotów bądź surowców. Kształtuje się zależnie od trendów panujących aktualnie na rynku.

Zalety inwestycji alternatywnych

Dlaczego warto zainteresować się alternatywnymi inwestycjami? To świetny sposób na urozmaicenie swojego portfela inwestycyjnego i jego dywersyfikację. Możemy przez to zminimalizować ryzyko, a jednocześnie zwiększyć rentowność swoich inwestycji.

Do zalet należy również fakt, że nie są one powiązane pod względem ceny z rynkiem giełdowym. Panująca na nim bessa może wręcz podnieść naszą stopę zwrotu. Wielu inwestorów decyduje się na tę opcję, ponieważ chcą bezpiecznie zamrozić swój kapitał.

Na uwagę zasługuje również to, że ten rodzaj inwestycji wyróżnia się dużymi amplitudami cenowymi. Umożliwia więc znacznie większą stopę zwrotu niż w przypadku tradycyjnych form inwestycji. Zdarza się, że przedmioty kolekcjonerskie kupimy za niewielką cenę, ale po czasie okażą się one niemal bezcenne.

Do zalet należy też niewątpliwie zaliczyć możliwość czerpania przychodów z własnego hobby. Okazuje się, że indywidualne decyzje poszczególnych konsumentów w tym wypadku są podyktowane najczęściej zamiłowaniem np. do sztuki lub motoryzacji.

Przestroga eksperta

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypowiedział się niedawno w tym temacie. Pozwolimy sobie w tym miejscu przytoczyć jego słowa:

„Nowoczesne technologie, szeroki dostęp do internetu, płatności elektroniczne i globalny rynek wpływają na dostęp konsumentów do wielu ofert inwestycyjnych. Przedsiębiorcy na wiele sposobów próbują nas skłonić do powierzenia właśnie im naszych oszczędności, najczęściej kusząc wysokimi zyskami. Warto jednak dokładnie sprawdzić nie tylko spodziewane lub deklarowane zyski, ale i koszty, jakie poniesie konsument, a także możliwe do zrealizowania straty, które mogą nas pozbawić w całości zainwestowanych oszczędności. W przypadku alternatywnych narzędzi inwestycyjnych zalecam szczególną ostrożność i nieinwestowanie w coś, czego do końca nie rozumiemy, lub co wydaje się zbyt dobre, jak aby było prawdziwe. Skupmy zatem uwagę nie na zyskach, jak chcą przedsiębiorcy, ale na kosztach i ryzykach, aby każda decyzja była gruntownie przemyślana. Policz i nie przelicz się!”

Inwestycje na rynku Forex

Aktualnie Forex jest największym automatycznym rynkiem wymiany finansowej na świecie. To narzędzie, za pośrednictwem którego globalny sektor finansowy prowadzi większość transakcji. Popularne platformy umożliwiają zainwestowanie w akcje wielkich spółek, waluty, ale też surowce naturalne i metale szlachetne.

Część platform promuje się ofertą programów szkoleniowych i narzędzi ułatwiających konsumentom odnalezienie się w nieznanym dotychczas świecie i upraszczających dokonywanie transakcji. Warto podkreślić, że choć jakość niektórych szkoleń jest wysoka, zawartość merytoryczna części z nich jest wątpliwa – niektóre służą pobraniu szczegółowych danych osobowych, mogą być w niej też ukryte projekty promocyjne typu piramida.

Zdarza się więc, że zakup usługi szkoleniowej stanowi jedynie przykrywkę do faktycznego zarobku, jaki powstaje, kiedy zbudujemy strukturę sprzedaży, a realną korzyść uzyskamy tylko w przypadku „nagonienia” odpowiedniej liczby chętnych. W obrębie tej struktury to nie my będziemy najlepiej zarabiać, ale osoby znajdujące się w strukturze powyżej nas.

Oferowane przez platformy narzędzia upraszczające inwestycje to najczęściej algorytmy, na podstawie których dokonywane są automatyczne decyzje inwestycyjne. Te narzędzia mogą naśladować zachowania biznesowe faktycznie istniejących inwestorów lub kierować się tylko własnymi założeniami technicznymi, które z definicji powinny być bezpieczniejsze, ale niekoniecznie takie są.

Pamiętajmy o tym przy własnych projektach inwestycyjnych!

Oceń artykuł
0/5 (0)