Jakie uprawnienia wiążą się z odbyciem służby przygotowawczej? Na czym ona polega i jak wpływa na zarobki oraz umowę o pracę? Tego dowiecie się z naszego tekstu! Odpowiadamy, jak służba przygotowawcza odnosi się do ochrony trwałości stosunku pracy oraz obowiązku zatrudnienia. Tłumaczymy też, jak przebiega tu proces rekrutacyjny i o jakich dokumentach będziecie musieli pamiętać.

Czym jest służba przygotowawcza?

Czym jest służba przygotowawcza w wojsku? To jedna z ochotniczych form służby wojskowej. Kto może ją odbywać i na jakich zasadach? Podstawowym jej zadaniem jest gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

Kto może odbyć służbę przygotowawczą w wojsku?

Kto może odbyć służbę przygotowawczą w wojsku? Są to:

 • ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (przeniesieni do rezerwy bez odbycia służby wojskowej);
 • mężczyźni i kobiety niepodlegający obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Nie oznacza to jednak, że każdy ochotnik będzie mógł odbyć taką formę służby wojskowej.

Służba przygotowawcza – jakie warunki musi spełnić ochotnik?

Aby móc odbyć służbę przygotowawczą, kandydaci muszą spełnić kilka warunków. Ochotnicy muszą:

 • posiadać polskie obywatelstwo;
 • być niekarani sądownie;
 • być pełnoletni;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Czy aby odbyć służbę, trzeba też najpierw ukończyć kierunkowe studia? Temu przyjrzymy się w dalszej części tekstu.

Jakie wykształcenie musi posiadać kandydat do służby przygotowawczej?

Wykształcenie wymagane od kandydatów zależeć będzie tu od wybranego przez nich korpusu, do którego składają aplikację. Jeśli ubiegacie się o przyjęcie do korpusu szeregowych wystarczy już to gimnazjalne. W momencie aplikowania do korpusu podoficerów musicie posiadać już co najmniej wykształcenie średnie (potwierdzone zdaniem egzaminu maturalnego).

Z kolei ci kandydaci, którzy ubiegać się będą o przyjęcie do korpusu oficerów, muszą być po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów (licencjackie lub inżynierskie). W przypadku studentów uczelni wyższych dopuszczalne jest także aplikowanie przez studentów jednolitych studiów magisterskich co najmniej drugiego roku.

Gdzie odbywają się szkolenia do służby przygotowawczej?

Gdzie szkoleni są ochotnicy, którzy będą odbywać służbę przygotowawczą? To również zależne będzie od korpusu, do którego został przyjęty kandydat:

 • korpus szeregowych – ośrodki szkolenia i w jednostkach wojskowych;
 • korpus podoficerów – szkoły podoficerskie;
 • korpus oficerów – wyższe uczelnie wojskowe.

Służba przygotowawcza w wojsku – rekrutacja, wymagane dokumenty, czas trwania szkolenia

Jak przebiega proces rekrutacyjny, poprzedzający przyjęcie do odbycia służby przygotowawczej w wojsku? Poniżej przyjrzymy się temu, jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji, a także, jakie są wymagane dokumenty, które będziecie musieli złożyć.

Służba przygotowawcza – jakie dokumenty będą potrzebne?

Jakie dokumenty należy przygotować, aby móc ubiegać się o przyjęcie do odbycia służby? Konieczne będą:

 • wniosek o powołanie;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo ukończenia szkoły (w przypadku studentów zaświadczenie z uczelni);
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 • pozostałe, specyficzne dla danego korpusu dokumenty mające wpływ na powołanie do służby (np. kserokopie prawa jazdy i innych kursów specjalistycznych).

Jeśli skompletujecie już wymagany zestaw dokumentów, złożyć trzeba go będzie do właściwego dla wybranego przez Was korpusu Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Etapy rekrutacji do służby przygotowawczej w wojsku

Jak wygląda rekrutacja do wybranych korpusów służby przygotowawczej? Składa się ono z dwóch etapów:

 • analizy złożonych przez kandydata dokumentów;
 • rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Ostatnim elementem rekrutacji są z kolei badania, odbywające się w Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz w wojskowych poradniach pracowniach psychologicznych.

Ile trwa szkolenie do służby przygotowawczej?

Zostaliście przyjęci do wybranego korpusu do odbycia służby przygotowawczej? Gratulujemy! Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego czeka Was jeszcze szkolenie. Czas jego trwania także będzie zależeć od tego, w jakim korpusie będziecie odbywać służbę:

 • korpus szeregowych – do 4 miesięcy;
 • korpus podoficerów – do 5 miesięcy;
 • korpus oficerów – do 6 miesięcy.

Ile trwa służba przygotowawcza w wojsku?

Czas trwania służby przygotowawczej różni się w zależności od tego, czy odbywa go absolwent klas mundurowych, czy też osoba cywilna. Ochotnicy z „cywila” odbywają 3-miesięczną służbę przygotowawczą.

Czas ten jest znacznie krótszy dla absolwentów klas wojskowych. Zgodnie z nowymi zasadami, wprowadzonymi w 2021 roku, czas trwania służby przygotowawczej wynosi 12, zamiast dotychczasowych 30 dni.

Służba przygotowawcza a uposażenie – czy przysługuje żołnierzom?

Czy w czasie odbywania służby przygotowawczej w wojsku żołnierzom należy się uposażenie? Owszem, jednak jedynie w określonym procencie zwyczajowej stawki uposażenia dla wojskowych. Wysokość uposażenia także będzie zależna od korpusu, w którym ochotnicy odbywają służbę i wynosi obecnie:

 • dla korpusu szeregowych – 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych (ok. 750 zł);
 • dla korpusu podoficerów – 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów (ok. 1000 zł);
 • dla korpusu oficerów – 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów (ok. 1500 zł).

Żołnierzom, odbywającym służbę przygotowawczą w wojsku przysługuje nie tylko uposażenie, ale i specjalne uprawnienia. O tym, czego dotyczą, możecie przeczytać poniżej!

Jakie uprawnienia przysługują żołnierzom odbywającym służbę przygotowawczą w wojsku?

Odbycie służby przygotowawczej w wojsku wiąże się nie tylko z poborem uposażenia, czy przygotowaniami do ewentualnej zawodowej służby wojskowej w przyszłości. Nadaje ono żołnierzom także dodatkowe, specjalne uprawnienia.

Służba przygotowawcza a ochrona trwałości stosunku pracy

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który odbywa służbę przygotowawczą do wojska? Tu żołnierzom przysługuje ochrona trwałości stosunku pracy. Oznacza to, że w okresie od doręczenia kandydatowi karty powołania do służby a jej odbyciem pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z zatrudnionym.

Czy to samo dotyczy umów o pracę, zawartych na okres próbny? Tak! W sytuacjach, w których okres próbny zakończy się w trakcie odbywania służby, umowę o pracę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony.

Uwaga! Wyjątek stanowią tu sytuacje, w których dojdzie do likwidacji zakładu pracy zatrudnionego, lub ogłoszenia upadłości. Tu pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę nie z jego winy, na zasadach ogólnych.

Zaliczenie służby wojskowej – na jakich zasadach się odbywa?

Czy okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do okresu zatrudnienia u pracodawcy? To kolejne uprawnienie, które przysługuje tu żołnierzom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownikowi, który w ciągu 30 dni od zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę w firmie, w której był już zatrudniony w dniu powołania do służby, czas jej odbycia wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Czy na czas odbycia służby przygotowawczej pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy?

Kolejnym uprawnieniem, wynikającym z faktu odbycia służby przygotowawczej w wojsku jest zwolnienie od pracy, przysługujące żołnierzom. Co więcej, pracodawca jest prawnie zobowiązany do udzielenia go pracownikowi, na jego wniosek. Dotyczy to tych zatrudnionych, którzy otrzymali już kartę powołania do służby.

Uwaga! Za okres zwolnienia od pracy w tym wypadku nie przysługuje Wam prawo do wynagrodzenia za jego czas.

Czy w czasie pełnienia służby przygotowawczej przysługuje opieka zdrowotna?

Osobom odbywającym służbę przygotowawczą przysługuje również opieka zdrowotna w tym czasie.

Czy w trakcie pełnienia służby żołnierzom przysługuje urlop?

Czy osobom, które odbywają służbę przygotowawczą w wojsku, przysługuje także urlop? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, żołnierze mają prawo do:

 • urlopu jednorazowego (w wymiarze 5 dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej 2 miesięcy służby);
 • urlopu okolicznościowego (w wymiarze od 2 do 5 dni kalendarzowych, udzielany na wniosek żołnierzy pełniących służbę, w przypadku zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, a także w sytuacji potrzeby odwiedzenia jej np. w przypadku ślubu lub narodzin dziecka).

Uwaga! Jeśli służbę odbywacie w kilku okresach, urlop jednorazowy udzielany jest wyłącznie w pierwszym okresie służby.

Oceń artykuł
0/5 (0)