Księgowy
Szczecin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca o charakterze administracyjno - biurowym w systemie jednozmianowym,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,
- praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności, stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na niskim parterze budynku, w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji,
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie i dekretowanie dowodów księgowych w zakresie gospodarki budżetowej, budżetu zadaniowego, otrzymanych środków w formie rezerw budżetowych, środków dotyczących kar administracyjnych
 • Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • Przygotowanie danych na podstawie ewidencji księgowej
 • Prowadzenie ewidencji należności powstałych z tytułu naruszenia norm środowiska
 • Prowadzenie egzekucji należności budżetowych ( wystawianie upomnień, not odsetkowych i wezwań do zapłaty)
 • Sprawdzanie wyciągów bankowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Znajomość ordynacji podatkowej
 • Znajomość zagadnień księgowości budżetowej
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w obszarze rachunkowości i finansów
 • Umiejętności analityczne
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – księgowy” (decyduje data stempla pocztowego)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 504 lub 505.

Księgowy

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna