JWW INVEST S.A.

2.6 Dodaj merytoryczną opinię
baner wywiady

Rekrutacja

Rekrutacja

 

Nasze aktualne oferty pracy opublikowane są na naszej stronie internetowej. Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kadry@jwwinvest.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach 40-555 przy ul. Rolnej 43b, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów do pracy:

„Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JWW Invest S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Rolnej 43 b (dalej: „Administrator”).
 2. Dane kontaktowe Administratora: +48(32) 203 60 48, Biuro@jwwinvest.pl

Poniżej wskazujemy cele oraz podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym kodeksu pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 2. do celu rekrutacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. w celu przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Panią/Pana odrębna zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim udzielono zgody – do czasu wycofania zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 8. służbom, z usług których Administrator korzysta podczas procesu zatrudnienia, tj.: świadczącym usługi doradcze, personalne, informatyczne, teleinformatyczne, audytowe,.
 9. innym odbiorcom, tj.: partnerom handlowym, Poczcie Polskiej SA, firmom kurierskim.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeżeli nie poda Pan/Pani danych możemy odmówić udziału w procesie rekrutacji.”

„W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza dopuszczalny zakres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa niezbędne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli wyraża Pan/Pani taką zgodę prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych wykraczających poza dopuszczalny zakres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa””

Jeżeli Pani/Pana kandydatura (podane dane osobowe) mają być brane pod uwagę także w przyszłych rekrutacjach niezbędne jest wyrażenie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyraża Pan/Pani taką zgodę prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zobacz więcej →

 
JWW INVEST S.A.