Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, urząd ten przystąpił do realizacji projektu PO WER III, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skorzystają z niego przede wszystkim osoby do 29. roku życia.

Cel projektu

PUP w Rzeszowie przystąpił do realizacji projektu PO WER III, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt ten realizowany będzie w mieście i w regionie pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych, często bez doświadczenia, w wieku do 29. roku życia, którzy pozostają bez pracy w powiecie rzeszowskim i w samym Rzeszowie. Na realizację projektu przeznaczono ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi prawie 92 proc.

Jak wspierani będą młodzi kandydaci na pracowników?

Z dofinansowania w ramach programu PO WER III w Rzeszowie skorzystają osoby młode, które będą mogły użyć jednej z przewidzianych w projekcie form wsparcia. Wśród nich trzeba wymienić:

▪ bon na zasiedlenie,

▪ bon szkoleniowy,

▪ staże,

▪ prace interwencyjne,

▪ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo młode osoby bezrobotne będą miały ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie zapewnione wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej. Taka pomoc kierowana jest do osób w wieku od 18 do 29 lat i opiera się ona na sformułowaniu Indywidualnego Planu Działania dla każdego bezrobotnego oraz skorzystaniu z pośrednictwa pracy lub pośrednictwa zawodowego.

Uczestnicy projektu

Z założenia uczestnikami projektu będą osoby młode, w wieku 18–29 lat, pozostające bez pracy. Powinny być to bezrobotni zarejestrowani w PUP, dla których w trakcie wizyty w urzędzie został ustalony I lub II profil pomocy. Nie mogą oni jednocześnie uczestniczyć w kształceniu i szkoleniu, czyli nie mogą zaliczać się do tzw. młodzieży NEET. Do grupy tej należą osoby młode, w wieku od 16 do 29 lat, które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z pomocy w programie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” mogą uzyskać na jego temat wyczerpujące informacje, dzwoniąc pod podane na stronie PUP w Rzeszowie numery telefonów.