SIE
07

Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia w Olsztynie

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozwalają wesprzeć działania z zakresu kształcenia ustawicznego. Ich dyspozytorami są Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce. Okresowo organizują one nabór wniosków od beneficjentów tychże środków. Obecnie taki nabór trwa w PUP w Olsztynie.

Informacja o naborze

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego poinformował z początkiem maja bieżącego roku, że w dniach od 8 do 19 maja 2017 roku organizuje nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Właściwie jest to wznowienie wcześniejszego naboru. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków z KFS, powinny złożyć wniosek w wyżej wymienionym okresie, a liczy się przy tym data wpłynięcia odpowiednich dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie. Wniosek musi być kompletny, co oznacza dołączenie do niego wszystkich wymaganych załączników. Jeśli pracodawca ich nie uzupełni, urząd nie będzie rozpatrywał jego wniosku.

Planowane jest rozpatrzenie wniosków po zakończeniu naboru, do dnia 8 czerwca 2017 roku. Decyzja o przyznaniu środków lub odmowie przyznania dofinansowania zostanie przysłana pracodawcom w formie pisemnej, po 8 czerwca.

Przeznaczenie środków z KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy łoży środki finansowe dla beneficjentów – pracodawców, przede wszystkim na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w takich sektorach jak:

  • przetwórstwo przemysłowe,
  • transport i gospodarka magazynowa,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Środki będą przeznaczone także na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, w zidentyfikowanych w powiecie olsztyńskim zawodach deficytowych. To w gestii pracodawcy składającego wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego, leży dowiedzenie, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy. Jednocześnie pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaną przeznaczone na szeroko rozumiane wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, mogących udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje jednocześnie prawo do uzyskania emerytury pomostowej.

Na finansowanie z KFS wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego, mają szanse branże i zawody, które za cel stawiają sobie uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że za szkolenia zawodowe nie będą uznawane tzw. szkolenia miękkie, związane z umiejętnościami interpersonalnymi, psychospołecznymi, automotywacją, negocjacjami czy rozwojem osobistym.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.