LIS
07

Długotrwałe bezrobocie w Poznaniu

Długotrwałe bezrobocie zwane również bezrobociem chronicznym jest określeniem używanym w stosunku do osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy. Jest to poważny problem, któremu stawić czoła – w mniejszym lub większym stopniu – musi każdy region kraju, w tym także Wielkopolska i Poznań.

Co mówią statystki?

Poznań na tle innych ośrodków miejskich w Polsce wyróżnia się bardzo niską stopą rejestrowanego bezrobocia, która w grudniu 2016 r. wynosiła jedynie 1,9 proc. – w kraju wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 8,3 proc. Nie pozwoliło to jednak zlikwidować problemu długotrwałego bezrobocia. W I połowie 2016 r. w województwie wielkopolskim bez pracy przez dłuższy czas pozostawało:

 • 12512 osób – bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy,
 • 16427 – bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy.

W samym Poznaniu liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne wynosiła pod koniec grudnia 6600 – z czego co druga osoba zaliczana była do kategorii długotrwale bezrobotnych. W porównaniu np. z Warszawą odsetek bezrobotnych w Poznaniu jest naprawdę bardzo niski. Powyższe dane dowodzą, iż praca w Poznaniu jest – ale dla tych, którzy jej szukają.

Co zniechęca do szukania pracy?

Długotrwale bezrobotni często nie są w ogóle zainteresowani znalezieniem zatrudnienia. Z czego wynika taka postawa? Oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, aczkolwiek można wskazać kilka czynników determinujących reakcję na długotrwałe bezrobocie:

 • wiek bezrobotnego – najmocniej brak pracy odczuwają osoby pomiędzy 20 a 55 rokiem życia,
 • okres pozostawania bez pracy – im dłuższy, tym większa frustracja,
 • płeć – kobiety mają mniejsze szanse na dobre oferty pracy w Poznaniu i nie tylko,
 • postawa wobec pracy – im bardziej ktoś jest do niej przywiązany, tym silniej odczuwa jej utratę,
 • rola rodziny – długotrwały brak pracy nierzadko prowadzi do różnych patologii, co bardzo utrudnia znalezienie zatrudnienia.

Jak Poznań radzi sobie z długotrwałym bezrobociem?

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podejmuje szereg działań mających na celu zapobieganie długotrwałemu bezrobociu oraz aktywizację bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia przez dłuższy czas. W 2016 r. instytucja ta realizowała specjalny Program Regionalny, który sfinansowano ze środków rezerwy Funduszu Pracy – było to nieco ponad 950 tys. zł. Osoby długotrwale bezrobotne mogą korzystać z poniższych form aktywizacji zawodowej:

 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne/społecznie użyteczne,
 • roboty publiczne,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • dotacje rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.