Ludzie czekający na pociąg na terenie peronu stacji metra.

Społeczna odpowiedzialność to przyszłość biznesu. Według raportu IBM, w skali globalnej 68% przedsiębiorstw traktuje działania CSRowe jako jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju organizacji. Jest to niezwykle szerokie zagadnienie, które można realizować na wielu różnych płaszczyznach.

 

Jak CSR wpisuje się w strategię employer brandingu

Na początek przyjrzyjmy się kilku statystykom. 45% respondentów zgodzi się pracować za mniejsze wynagrodzenie dla firmy o wybitnie atrakcyjnym wizerunku. Z drugiej strony, 44% osób rezygnuje z podjęcia współpracy z organizacją, której działania charakteryzują się niską odpowiedzialnością społeczną. Natomiast przedsiębiorstwa, które wdrażają skuteczne projekty CSRowe, mają istotny powód do dumy – 86% pracowników deklaruje wysoki poziom zaangażowania.

Wniosek jest prosty: jeżeli tylko firma dysponuje wolnymi środkami, zdecydowanie powinna przeznaczyć pewien budżet na wdrożenie działań CSRowych. Warto uwzględnić je przy planowaniu strategii employer brandingowej. Mimo, że CSR jest dziedziną odrębną od EB, to mają jednak punkty wspólne – jednym z nich jest kultura organizacyjna. Zachodzi tu efekt synergii: jeżeli pracodawca ma wypracowaną pozytywną reputację, pracownicy chętniej będą angażować się w proponowane projekty (np. akcje charytatywne). Z kolei wdrażanie działań CSRowych istotnie poprawia wizerunek marki, a zaangażowanie pracowników zwiększa się.

 

Obszary odpowiedzialności społecznej

CSR (Corporate Social Responsibility) wykracza poza obowiązki organizacji wynikające z przepisów prawa. Norma ISO 26000 proponuje usunięcie „C” (corporate) z akronimu CSR po to, by podkreślić, że odpowiedzialność społeczna nie musi dotyczyć jedynie wielkich korporacji. To zaproszenie dla pozostałych organizacji (w tym państwowych i pozarządowych), by w miarę możliwości również podejmowały tego typu działania.

ISO 26000 wyodrębnia 7 kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej (SR – Social Resposibility). Każdy z nich zilustrujemy przykładowymi zakresem postępowania.

Zarządzanie organizacją

Sposób zarządzania organizacją, obejmujący aspekty jakie jak:

 • Finanse
 • Regulaminy i prawa
 • Struktura organizacji
 • Procesy podejmowania decyzji
 • Procedury
 • Strategia rozwoju

Zarządzanie powinno opierać się uwzględnianiu i respektowaniu każdego z pozostałych sześciu elementów odpowiedzialności społecznej.

Prawa człowieka

 • Poszanowanie międzynarodowych praw człowieka
 • Unikanie świadomego lub nieświadomego współudziału w naruszaniu tych praw
 • Podejmowanie działań na rzecz wykrywania i ograniczania praktyk niezgodnych z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
 • Eliminowanie zjawisk związanych z niewolnictwem i zatrudnianiem dzieci
 • Współpraca z podmiotami, które respektują prawa człowieka
 • Prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej w środowisku pracy i na zewnątrz

Uczciwe praktyki wobec pracowników

 • Respektowanie prawa pracy
 • Dążenie do realizowania międzynarodowych standardów
 • Umożliwianie pracownikom rozwijania kompetencji
 • Zapewnienie możliwie najlepszego środowiska pracy i niezbędnych narzędzi do jej wykonywania
 • Promowanie współpracy opartej na kooperacji i dialogu
 • Zapewnienie wynagrodzenia umożliwiającego zaspokojenie podstawowych potrzeb
 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Środowisko naturalne

 • Monitorowanie i weryfikowanie wpływu działań organizacji na środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo ludności
 • Wdrażanie rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie (np. zanieczyszczanie środowiska)
 • Otwartość na dialog i konsultacje w zakresie podejmowanych działań, transparentna komunikacja
 • Korzystanie z zasobów pochodzących ze zrównoważonych źródeł
 • Wspieranie działań publicznych wobec ochrony środowiska
 • Edukowanie pracowników na temat działań, które oni sami mogą wdrożyć

Etyka operacyjna

 • Polityka antykorupcyjna
 • Uczciwa konkurencja (np. wycena usług na poziomie rynkowym)
 • Poszanowanie praw własności
 • Współpraca z dostawcami na zasadzie fair trade
 • Uczciwe traktowanie konsumentów

Prawa konsumentów

 • Poszanowanie prawa do prywatności (w tym ochrona danych osobowych)
 • Oferowanie towarów i usług przetestowanych pod względem bezpieczeństwa
 • Polityka równościowa wobec każdej płci
 • Uczciwa reklama bazująca na faktach
 • Zapewnienie dostępu do informacji na temat towarów i usług po to, by klient mógł podjąć świadomą decyzję o skorzystaniu z oferty
 • Promowanie zrównoważonej konsumpcji
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi klienta (np. możliwość reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem)

Zaangażowanie społeczne

 • Współpraca z lokalną społecznością
 • Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Zapewnienie możliwości rozwijania umiejętności zatrudnionym osobom (w tym wdrożenie w obowiązki nowych pracowników)
 • Wspieranie rozwoju mniejszych organizacji
 • Szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności
 • Zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami gospodarczymi i grupami społecznymi
 • Promowanie rozwoju umiejętności i rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • Przyczynianie się do rozwoju gospodarczego

 

Wkrótce na naszym blogu pojawią się kolejne artykuły na temat odpowiedzialności społecznej w biznesie. Między innymi pokażemy Wam przykłady działań, jakie można podjąć w obliczu pandemii. Opowiemy także więcej na temat tego, dlaczego warto inwestować w działania CSRowe.

 

Źródła:

PARP | Research CSR | ISO