28 grudnia 2017 roku ruszyła rekrutacja do policji w Katowicach i w całym województwie śląskim. Wszystkie osoby zainteresowane służbą w policji mogą zgłaszać swoje CV do odpowiednich jednostek, ale muszą się dobrze przygotować do procesu rekrutacji.

Formalne kwestie naboru do policji

Decyzją Komendanta Głównego Policji w województwie śląskim rekrutacja dla policjantek i policjantów odbędzie się 28 grudnia. W tej odsłonie naboru kandydatów do służby zatrudnienie może znaleźć aż 225 osób. Zanim jednak założą one na siebie mundur, muszą przejść wszystkie etapy rekrutacji. Sprawdzić, czy kandydat nadaje się do pracy jako policjant, można, rozwiązując test psychologiczny dla potencjalnych policjantów i policjantek.

Ocena punktowa kandydatów

W kolejnych etapach rekrutacji do śląskiej policji kandydatom przyznawane są punkty, które w ostatecznym rozrachunku zadecydują o ich przyjęciu lub o odrzuceniu ich wniosku. Najwyżej punktowane, a co za tym idzie – preferowane – jest wykształcenie wyższe, magisterskie lub równorzędne, na kierunku przydatnym do służby w policji. To na przykład:

 • prawo,

 • administracja,

 • ekonomia,

 • bezpieczeństwo narodowe,

 • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wykształcenie wyższe kierunkowe nie jest jednak obowiązkowym warunkiem przyjęcia kandydatów do policji. Służbę może natomiast pełnić jedynie osoba, która:

 • ma polskie obywatelstwo,

 • ma nieposzlakowaną opinię,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • ma co najmniej średnie wykształcenie,

 • odznacza się zdolnością fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Kandydat musi być gotowy do podporządkowania służbowego i umieć zachować tajemnicę stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mężczyzna starający się o pracę w policji m.in. w Katowicach powinien mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli musi być już po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub być przeniesiony do rezerwy.

Niezbędne dokumenty

Przy staraniach o pracę w policji należy złożyć podanie o przyjęcie do służby, skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Powinno ono być rozszerzone o wypełniony kwestionariusz osobowy – w części A i B. Kandydat musi złożyć kopie dokumentów potwierdzających jego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy, a także kopię dowodu osobistego.