Starszy specjalista
Rzeszów
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji
w Oddziale Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Infrastruktury (I/III/9)

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizacji dźwiękowej informującej o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń wniesionych na wydane przez organy I instancji decyzje i postanowienia w sprawach pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, zgłoszeń, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych i przygotowania rozstrzygnięć w tym zakresie w celu weryfikacji decyzji pierwszoinstancyjnych,
 • rozpatrywanie wniosków i prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w celu weryfikacji wydanych decyzji dotyczących zakresu zadań realizowanych w Oddziale,
 • rozpatrywanie skarg kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przygotowywanie propozycji odpowiedzi w celu przesłania dokumentów do Sądu, uczestnictwo w rozprawach,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i zapytań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej,
 • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych i inspekcyjnych w celu sprawdzenia przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego oraz działania organów administracji administracyjno-budowlanej I instancji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo lub prawo lub architektura
 • doświadczenie zawodowe w obszarze architektoniczno-budowlanym lub obsłudze prawnej z zakresu zadań związanych z administracja architektoniczno-budowlaną - co najmniej 0,5 roku,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne, co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w obszarze architektoniczno-budowlanym lub obsłudze prawnej z zakresu zadań związanych z administracją architektoniczno-budowlaną (dokumenty jednoznacznie potwierdzające doświadczenie zawodowe).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 650 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.

Starszy specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna