Starszy specjalista
Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi budżetu wojewody
w Wydziale Finansów i Kontroli

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla wydatków/dochodów budżetowych wojewody. Rozliczanie wyciągów bankowych dysponenta głównego pobranych z programu bankowości elektronicznej i importowanie danych z wyciągu do programu finansowo - księgowego. Sprawdzanie i uzgadnianie wyciągów bankowych z wtórnikami otrzymanymi i zrealizowanymi zleceniami płatniczymi. Sprawdzanie i rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym pozostałych dokumentów księgowych. Dekretowanie dokumentów księgowych w programie finansowo – księgowym i przekazywanie do bufora. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (dziennika, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych) ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym. Zakładanie konta księgowego zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową i klasyfikacją budżetową oraz planem kont. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządzanie „zestawienia obrotów i sald” na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Uzgadnianie obrotów „zestawienia obrotów i sald„ z obrotami dziennika i obrotami dziennika ksiąg pomocniczych. czynności realizuje w celu dostarczenia aktualnej, dokładnej i rzetelnej informacji finansowej o realizacji budżetu Wojewody z zakresu wydatków/dochodów. Gromadzi, przechowuje i archiwizuje dowody księgowe oraz dokumentację księgową przewidzianą ustawą rachunkowości zgodnie z przepisami prawa.
 • sprawdzanie i rozlicznie pod względem formalnym i rachunkowym przygotowanych dyspozycji do przekazania środków finansowych (głównie jednostkom podległym, dotacji na realizację zadań jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałym jednostkom, zwrotów nadpłat w dochodach budżetowych, zrealizowanych dochodów na centralny rachunek bieżący w Ministerstwie Finansów, zwrot niewykorzystanych środków na centralny rachunek w Ministerstwie Finansów) oraz sporządzanie przelewów w programie bankowości elektronicznej w celu realizacji budżetu wojewody.
 • analizowanie w sposób ciągły i uzgadnianie w okresach miesięcznych wprowadzonych do programu finansowo - księgowego dowodów z zakresu wydatków/dochodów budżetowych w celu uzgodnienia prawidłowości ich zaksięgowania. Uzgadnianie z jednostkami samorządu terytorialnego wysokość planu i przekazanych dotacji/zrealizowanych dochodów. Sporządzanie, na podstawie uzgodnionej ewidencji księgowej, miesięcznych/rocznych sprawozdań budżetowych w informatycznym systemie obsługi budżetu państwa Trezor z wykonania planu wydatków/dochodów budżetowych dysponenta głównego oraz ze stanu środków na rachunku bankowym dochodów. Sporządzanie pozostałych sprawozdań budżetowych i finansowych z zakresu wydatków/dochodów wymaganych przepisami prawa.
 • tworzenie i aktualizacja bazy rachunków bankowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych oraz innych beneficjentów w celu prawidłowego sporządzania zleceń płatniczych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • studia podyplomowe z rachunkowości, finansów, postępowania administracyjnego
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych w administracji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 449 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: www.bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/oferty_pracy_w_urzedzie.

Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.

Starszy specjalista

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna