Starszy referent
Szczecin
Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Przetwarzania Materiałów Niejawnych Komisariatu Policji Szczecin Pogodno KMP w Szczecinie.

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na 1 piętrze, brak wjazdu windą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych.
 • 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dokumentacji niejawnej.
 • 3. Gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizacja dziennika przepisów.
 • 4. Sporządzanie spisów akt dokumentacji niejawnej w celu przekazania do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) - Rozdział 1-9.
 • znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742).
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 276, poz. 1631).
 • znajomość zarządzenia nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przechowywania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz.U. KGP z 2011.1.5. ze zm).
 • znajomość rozporządzenia Prezesa RM z dnia 22 grudnia 2011 r w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności (Dz.U. Nr 288, poz.1692).
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli „ściśle tajne” wystawione przez Policję, ABW, SKW lub oświadczenie o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wydana przez organy Policji, ABW lub SKW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Przypominamy o konieczności własnoręcznego podpisywania listu motywacyjnego i oświadczeń.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Szczecinie przed upływem tego terminu.
Proponowane wynagrodzenia dla zatrudnionej osoby: 2699,82 zł brutto + wysługa lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91-82-13-195 lub 91-82-13-183.

Starszy referent

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna