Starszy inspektor
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kontroli ex-post, rachunkowości i finansów
w Wydziale Administracji

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa w siedzibie inspektoratu,
• narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy
• praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,
• stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
• okresowe wyjazdy służbowe,
• kierowanie pojazdami służbowymi, w tym w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
• stanowisko pracy znajduje się w budynku dwupiętrowym,
• budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak podjazdu do budynku, brak odpowiednio dostosowanej toalety),
• realizowanie zadań wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli ex-post zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013r w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania w celu sprawdzenia prawidłowości objętych systemem finansowania z Eurpejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (zwalczanie nadużyć finansowych),
 • kontrola płatności objetych systemem z Europejskiego Funduszu Rolniczej Gwarancji,
 • księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w programie FK-PUMA w celu dostarczenia aktualnych i dokładnych danych,
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów finansowo-księgowych do akceptacji wypłaty przez Głównego Księgowego i Warmińsko-Mazurskiego Inspektora w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • kontrola pod względem formalno- rachunkowym dokumentów w celu zapewnienia pełnej poprawności informacji wprowadzonych do programu,
 • ewidencja środków trwałych i majątku inspektoratu w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w księgowości lub praca w komórkach kontroli w administracji rządowej
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013r w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania w celu sprawdzenia prawidłowości objętych systemem finansowania z Eurpejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
 • otwartość i komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacja oraz odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe profilowane: ekonomiczne, rachunkowość i finanse.
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, zdolność i sposób argumentacji,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • KOPIA PRAWA JAZDY (Kat. B)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenia dodatkowych kursów oraz szkoleń w wymaganym zakresie

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
• oferty, które nie zawierają własnoręcznie podpisanych dokumentów i oświadczeń, opatrzonych datą zostaną odrzucone,
• oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zostaną odrzucone,
• niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu,
• dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób
niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone,
• kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem o kolejnych
etapach naboru,
• w przypadku dużej liczby ofert osób spełniających wymagania formalne oraz informacja
o etapach naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej BIP WIJHAR-S
w Olsztynie pod adresem: http://www.wijhars.olsztyn.pl/bip/ w zakładce „Praca
w WIJHARS” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń jednostki.,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku – 2 360,- (brutto)
• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 522 89 20.

Starszy inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna