Starszy inspektor
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kontroli ex-post, kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
w Wydziale Kontroli

Warunki pracy

• praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości,
• praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, w związku z charakterem pracy zakładów przetwórczych,
• narażenie na oddziaływanie czynników alergennych,
• stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
• kierowanie pojazdami służbowymi, w tym w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego,
• budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy, brak podjazdu do budynku, brak odpowiednio dostosowanej toalety),
• realizowanie zadań wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych,
• narzędziami pracy są komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno - pomiarowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie w zespałach kontroli ex-post zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania w celu sprawdzenia prawidłowości objetych systemem finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczej Gwarancji,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych przywożonych z zagranicy,
 • przeprowadzenie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydanie Świadectw Jakości Handlowej
 • kontrola artykułów rolno- spożywczych i środków produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu ,
 • wykonywanie zadań określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno-spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,
 • przygotowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego - w administracji publicznej lub; 
<br>- w podmiotach zajmujących się wdrażaniem mechanizmów wspólnej polityki rolnej lub; 
<br>- w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego na stanowiskach bezpośrednio związanych z produkcją, nadzorem lub kontrolą jakości artykułów rolno – spożywczych.
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013r. w zakresie zagadnień w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania w celu sprawdzenia prawidłowości objetych systemem finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczej Gwarancji,
 • znajomość przepisów i zagadnień związanych z jakością handlową artykułów rolno- spożywczych,
 • znajomość przepisów KPA,
 • umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w funkcjonowaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, rachunkowość i finanse, rolnicze, nauki o żywności.
 • dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • wiedza specjalistyczna nabyta w ramach szkoleń i kursów z zakresu dotyczącego jakości artykułów rolno - spożywczych i zarządzania jakością,
 • ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
 • zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, zdolność i sposób argumentacji,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • otwartość i komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • KOPIA PRAWA JAZDY (Kat. B)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenia dodatkowych kursów oraz szkoleń w wymaganym zakresie

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
• oferty, które nie zawierają własnoręcznie podpisanych dokumentów i oświadczeń, opatrzonych datą zostaną odrzucone,
• oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zostaną odrzucone,
• niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu,
• dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób
niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone,
• kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem o kolejnych
etapach naboru,
• w przypadku dużej liczby ofert osób spełniających wymagania formalne oraz informacja
o etapach naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej BIP WIJHAR-S
w Olsztynie pod adresem: http://www.wijhars.olsztyn.pl/bip/ w zakładce „Praca
w WIJHARS” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń jednostki.,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 522 89 20.

Starszy inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna