Starszy inspektor
Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
na Wieloosobowym stanowisku pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Warunki pracy

• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
• na stanowisku występują: wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy, a także poza urzędem w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• oświetlenie dzienne i sztuczne
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników z zakresu bhp.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią pracy w skali Urzędu i w odniesieniu do stanowisk pracy.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków w tym zakresie.
 • Uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ZUW i w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Udział w działaniach zapobiegających powstawaniu pożaru oraz w analizie przyczyn i skutków zaistniałych zdarzeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (w przypadku kwalifikacji technika bhp) stażu pracy w służbie bhp
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp i ppoż
 • komunikatywność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
<br>
<br>
 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • doświadczenie związane z przeprowadzaniem szkoleń

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych uprawnień

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
• na stanowisku występują: wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy, a także poza urzędem w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• oświetlenie dzienne i sztuczne
• stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 650.

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
- Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
- Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
- Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
- Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
- Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
- Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
- Rozmowa kwalifikacyjna
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
- Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
- Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Starszy inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna