Specjalista
Szczecin
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Informacji i Promocji

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu jak i poza siedzibą urzędu; praca przy komputerze.
Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie obsługi prasowej Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, Wicekuratorom i Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie zadań merytorycznych, realizowanych przez Kuratorium Oświaty, a w tym udzielanie - w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - odpowiedzi, koordynowanie wystąpień ZKO i pracowników KO,
 • analizowanie publikacji prasowych oraz informacji w środkach masowego przekazu i - w razie konieczności - odnoszenie się do treści w nich zawartych,
 • przygotowywanie informacji o pracy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i – w tym zakresie - zbieranie stosownych informacji od kierowników komórek organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • organizacja konkursów tematycznych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 • opracowywanie zestawień, analiz, opinii, informacji i innych materiałów wynikających z zadań Wydziału Informacji i Promocji,
 • organizowanie wydarzeń i realizowanie zadań zlecanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Zachodniopomorskiego, MEN oraz inne ministerstwa,
 • redagowanie pism urzędowych, podziękowań, zaproszeń, listów gratulacyjnych itp. kierowanych do urzędów i instytucji współpracujących z Kuratorium Oświaty.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu humanistycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze public relations i marketingu lub związanym z obsługą środków masowego przekazu
 • Znajomość przepisów ustawy prawo prasowe, ustawy o dostępie do informacji publicznej, o służbie cywilnej, prawo oświatowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • umiejętność redagowania tekstów,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy składać wyłącznie w zaklejonej kopercie.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: od 3500,00 zł butto do 3900,00 zł brutto.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna