Specjalista
Olsztyn
Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi informatycznej
w Ośrodku Informatyki Statystycznej

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac w zakresie przetwarzania danych teledetekcyjnych
 • prowadzenie prac w zakresie przetwarzania danych geoprzestrzennych oraz upowszechniania nowych metod i technologii informatycznych w badaniach statystycznych
 • rozpoznanie i wdrażanie najnowszych standardów informatycznych w obszarze przetwarzania danych geoprzestrzennych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia, systemy informacji geograficznej, geoinformacja lub geoinformatyka
 • umiejętność obsługi narzędzi GIS (oprogramowanie ArcGIS, QGIS, GRASS)
 • znajomość dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • znajomość zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • umiejetność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność obsługi narzędzi do przetwarzania danych teledetekcyjnych (ESA SNAP, Orfeo Toolbox, eCognition)
 • znajomość źródeł satelitarnych danych obrazowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny i wymagane oświadczenia należy podpisać odręcznie, oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Oświadczenia prosimy składać zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-olsztynie/. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem tel. 89 5243604.

Specjalista

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna