Specjalista
Szczecin
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw księgowości
Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości oraz wewnętrznymi instrukcjami;
 • Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych, stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań;
 • Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, systematyczne uzgadnianie rachunków, analizowanie sald oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości;
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, i ich terminowe przekazywanie;
 • Dokonywanie kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Sporządzanie decyzji budżetowych dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków;
 • Ustalenie i aktualizowanie polityki rachunkowości i wewnętrznych instrukcji dotyczących gospodarki finansowej;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego księgowość w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania księgowego QNT,
 • Znajomość obsługi aplikacji E-puap,
 • Znajomość Systemu Obsługi Budżetu Państwa - Trezor,
 • Znajomość systemu bankowego NBP i BGK,
 • Praca przy projektach współfinansowanych ze środków UE

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4,
  sekretariat, pokój nr 29, parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  "Specjalista ds. księgowości"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3200-3500zł + dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel: 91 43 40 279.
Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel: 91 43 40 279.

Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek stażowy(wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS, możliwość korzystania z oferty ubezpieczenia grupowego, możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna