Referent
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo - księgowych
w referacie finansowo - księgowym

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
wykonywanie zadań pod presją czasu,
praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze,
w budynku znajduje się winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej oraz ilościowej majątku Inspektoratu,
 • prowadzenie ewidencji otrzymanych faktur i rachunków oraz dokonywanie ich wstępnej kontroli pod względem formalno - prawnym,
 • prowadzenie kart wydatków,
 • wykonywanie czynności pomocniczych przy sporzadzaniu okresowych sprawozdań i planów finansowych,
 • rozliczanie wydatków z tytułu wyjazdów służbowych pracowników Inspektoratu oraz stanu paliwa pojazdów służbowych,
 • prowadzenie spraw gospodarczych - zaopatrzenie Inspektoratu w materiały, urządzenia biurowo-techniczne, druki i wydawnictwa,
 • pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Umiejętnośc pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13, 13A, 13B lokal 104
  10-117 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy - referent”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydatki/kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy zakwalifikowani kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 5190429.

Referent

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna